۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق کاري
مقاله اهداف و راهبرد
مقاله مديريت
مقاله فرايند
مقاله تعهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زاده وجه اله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، با گسترش جوامع انساني، نياز به وجود سازمان هاي متولي امور مختلف نيز بيش تر احساس مي شود. اين درحالي است که تاسيس سازمان هاي جديد و حتي نگه داشت بهينه سازمان هاي قديمي نيازمند حضور و فعاليت منابع انساني کارآمد و متخصص است. از آن جا که هر سازمان، جامعه اي منحصر به فرد است، لزوم رعايت و اشاعه عوامل موثر بر اخلاق کاري بيش تر احساس مي شود. هدف اين مقاله، بررسي عوامل موثر بر ارتقاي سطح اخلاق کاري کارکنان صفي و ستادي بانك ملت است. جامعه آماري اين پژوهش، تمامي كاركنان شاغل در اداره کل امور کارکنان بانک ملت و شعب منطقه يک تهران مي باشد كه از بين آن ها دو گروه ۵۸ و ۹۰ نفري به ترتيب از حوزه ستادي و صفي با روش نمونه گيري تصادفي منظم به عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است و روش هاي آمار توصيفي (جداول فراواني و شاخص هاي متمايل به مركز) و استنباطي (آزمون هاي رگرسيون و تي زوجي) براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، مورد استفاده قرارگرفته است. نتايج به دست آمده بيان گر اين است كه بين عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاي سطح اخلاق کاري کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت معنا داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است