۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مقاله عوامل خطرمرتبط با حاملين استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيني و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن در كاركنان بيمارستان نمازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: عوامل خطرمرتبط با حاملين استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيني و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن در كاركنان بيمارستان نمازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوكوك اورئوس
مقاله متي سيلين
مقاله عوامل خطر
مقاله حاملين بيني
مقاله حساسيت آنتي بيوتيكي
مقاله كاركنان بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكريان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: زينال زاده چيني بلاغ علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ژاپوني عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوش هاي استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) عاملي مهم براي عفونت هاي بيمارستاني در سرتاسر دنيا مي باشند. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل خطر مرتبط با حاملين MRSA و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن در كاركنان بيمارستان نمازي شيراز انجام شد.
روش: طي يك مطالعه مقطعي از مرداد الي آبان ماه ۱۳۸۵ از۶۰۰ نفر از كاركنان بيمارستاني سواپ بيني گرفته شد. نمونه گيري از نوع تصادفي طبقه بندي شده بود. جداسازي استافيلوكوك اورئوس ها با استفاده از مورفولوژي، رنگ آميزي گرم، آزمايش هاي كاتالاز، كوآگولاز و محيط DNase Agar انجام شد. نمونه هاي مثبت از نظر Staphylococcus aureus جهت افتراق مقاوم بودن و حساس بودن نسبت به متي سيلين بر روي محيط Agar screen plate برده شدند. در نهايت حضور ژن mecA در تمام نمونه هاي MRSA با روش PCR تاييد گرديد. حساسيت آنتي بيوتيكي با استفاده از روش ديسك ديفيوژن و E-test تعيين گرديد.
يافته ها: از۶۰۰ فرد مورد بررسي، ۱۸۶ نفر (۳۱ %) حامل ايزوله هاي استافيلوكوك اورئوس بودند، كه از آنها ۱۵۴ نفر (۸/۸۲ %) حامل سوش حساس به متي سيلين (MSSA) و ۳۲ نفر (۲/۱۷%) ناقل سوش مقاوم بودند. از نظر آماري، بين جنس، سن، سابقه كار، سطح تحصيلات و عوامل خطر مرتبط با حامل استافيلوكوك اختلاف معني داري وجود نداشت. در تحليل تك متغيره، تنها نوع شغل با حامل استافيلوكوك در بيني بودن ارتباط نشان داد (۰۳۲/۰ (P=در تحليل رگرسيون لجستيك، شغل (p=0.012, OR=3.6, 95%CI=1.3-9.7) به طور مستقل با حامل MRSA بودن ارتباط داشت. بر اساس نتايج آنتي بيوگرام،۱۰۰% ايزوله هاي MRSA نسبت به موپيروسين حساس بودند.
نتيجه گيري: در بين عوامل خطر مورد مطالعه تنها داشتن شغل پرستاري به طور مستقل با حامل MRSA بودن ارتباط داشت. از طرف ديگر با توجه به حساسيت صددرصد ايزوله هاي جداشده به موپيروسين مي توان ازآن براي ريشه كني و درمان بيماران و حاملين استفاده كرد.

© حقوق سایت محفوظ است