۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله عوارض‌ آندوسكوپي‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه سمنان (۱۳۸۰-۱۳۷۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences) از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: عوارض‌ آندوسكوپي‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه سمنان (۱۳۸۰-۱۳۷۰)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوارض‌
مقاله آندوسكوپي‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار منير
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه‌ و هدف: آندوسكوپي‌ تشخيصي‌ و درماني‌ به‌طور رايج‌ در اكثر مراكز دنيا ازجمله‌ ايران‌ استفاده‌ مي‌ شود و اين‌ روش‌ مانند همه‌ روش‌هاي‌ تهاجمي‌، احتمال‌ خطرات‌ بالقوه‌ مهمي‌ را براي ‌بيماران‌ به‌ همراه‌ دارد. هدف‌ اين‌ پژوهش‌ تعيين‌ عوارض‌ آندوسكوپي‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌ در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان فاطميه سمنان طي سال‌هاي ۸۰-۱۳۷۰ مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين‌ پژوهش‌ از نوع‌ مطالعه‌ توصيفي‌ – مقطعي مي باشد كه‌ طي‌ آن‌ در يك‌ دوره‌ ۱۰ ساله‌ (۸۰-۱۳۷۰) كليه‌ بيماراني‌ (۲۵۸۲۰ مورد) كه‌ به‌ منظور انجام‌ آندوسكوپي‌ تشخيصي‌ يا درماني‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌ به‌ بيمارستان‌ فاطميه‌ سمنان‌ مراجعه‌ نموده‌ و تحت‌ آندوسكوپي‌ قرار گرفته‌ بودند به‌ صورت‌ سرشماري‌ انتخاب شدند‌ وضمن‌ ثبت‌ اطلاعات‌ دموگرافيك‌، عوارض‌ آندوسكوپي‌ در آن‌ها مورد ارزيابي‌ قرار گرفت‌.
يافته‌ها: بررسي‌ آماري‌ داده‌ها نشان‌ داد كه‌ ميزان‌ بروز عوارض‌ ۱۱۶/۰ درصد مي‌باشد كه‌ ۰۷۳/۰درصد مربوط‌ به‌ عوارض‌ گاستروسكوپي‌ تشخيصي (۰۵۸/۰ بدون بيوپسي و ۰۱۵/۰ با بيوپسي) بودند و شامل‌ مالوري‌ وايز (پارگي‌ مخاط‌ جدار مري‌ و معده‌) ۰۲۶/۰ درصد، در رفتگي‌ مفصل‌ فك‌ ۰۱۵/۰درصد، ايست‌ قلبي‌ تنفسي‌ ۰۱۵/۰درصد، گيركردن‌ دستگاه‌ ۰٫۰۰۲ درصد، خونريزي‌ ۰۰۱/۰ درصد و بقيه‌ موارد (۰۱۴/۰ درصد) شامل‌ پرفوراسيون‌، تشنج‌، هذيان‌، ليكن‌ پلان‌، خونريزي‌ از بيني‌، آسپيراسيون‌ و متهموگلوبينمي‌ بودند. از طرفي عوارض گاستروسكوپي درماني ۰۱۹/۰ درصد (اسكلروتراپي‌ ۰۱۵/۰ درصد و پوليپكتومي‌ ۰۰۴/۰ درصد) بود. ضمنا از كل‌ موارد ۰۲۳/۰ درصد فوت‌ كردند.
بحث: يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ آندوسكوپي‌، مانند همه‌ روش‌هاي‌ تهاجمي‌، احتمال‌ بروز عوارضي‌ را براي‌ بيماران‌ به همراه دارد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد براي پيشگيري از اين عوارض در انتخاب‌ بيمار، تكنيك‌ مناسب‌ و آندوسكوپيست مجرب دقت لازم به عمل آيد.

© حقوق سایت محفوظ است