۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله طراحي و تبيين الگوي مهارت هاي سه گانه مديريتي مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: طراحي و تبيين الگوي مهارت هاي سه گانه مديريتي مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدير
مقاله مديران عالي
مقاله مديران مياني
مقاله مديران عملياتي
مقاله مهارت هاي ادراكي (مفهومي)
مقاله مهارت هاي انساني
مقاله مهارت هاي فني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كوزه چيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، طراحي و تبيين مدل مهارت هاي سه گانه مديريتي براي سطوح سه گانه مديريتي در سازمان تربيت بدني است. محقق با تکيه بر نظريه رابرت ال کتز بر آن شد تا اين مدل را براي سازمان مذکور طراحي کند. بدين منظور فهرستي جامع از اجزاي مهارت ها تهيه و تنظيم شد که منتج به طراحي پرسشنامه اي در سه بخش شد که طي طرح آزمايش اعتباريابي گرديد (با آلفاي ۰٫۹۷۳). اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش، ۳۰ نفر از متخصصان تربيت بدني با گرايش مديريت و ۳۰ نفر متخصص مديريت که عمدتا داراي مدرک تحصيلي دکترا بودند، تشکيل داده اند. متغيرهاي تحقيق شامل ۲ دسته جامعه شناختي و مهارتي است. فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از: بين مهارت هاي سه گانه سطوح عالي، مياني و عملياتي سازمان تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد. روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از روش هاي آماري آزمون دو جمله اي، آزمون همبستگي اسپيرمن، آزمون تحليل واريانس فريدمن و تحليل واريانس کروسکال واليس استفاده شده است. بر اساس آزمون فرضيه هاي تحقيق و با استفاده از آزمون هاي مربوطه بين مهارت هاي ادراکي، انساني و فني مديران سطوح سه گانه سازمان تربيت بدني تفاوت معني دار وجود دارد. همچنين مشخص شد مدل مفهومي مهارت هاي مورد نياز مديران شامل کدام مولفه ها و به کدام ترتيب است. 

© حقوق سایت محفوظ است