۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله طراحي الگو براي ارزشيابي دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي مراكز و موسسات آموزش عالي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: طراحي الگو براي ارزشيابي دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي مراكز و موسسات آموزش عالي دولتي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي آموزشي
مقاله كيفيت آموزشي
مقاله آموزش عالي تربيت بدني
مقاله دوره كارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي سيده فريده
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي از انجام تحقيق حاضر، طراحي الگو براي ارزشيابي دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي مراکز و موسسات آموزش عالي دولتي بود، تا با استفاده از الگوي ارزشيابي مورد نظر، به توصيف وضعيت موجود دوره کارشناسي تربيت بدني پرداخته شده، همچنين با ارايه راهکارهاي مناسب بتوان به بهبود کيفيت آموزشي آن کمک کرد. در اين پژوهش توصيفي- تحليلي که به روش ميداني اجرا شده است، نمونه هايي از جامعه آماري دانشجويان (۳۸۰ نفر دختر و پسر)، اعضاي هيات علمي (۱۸۰ نفر زن و مرد)، مديران گروه هاي آموزشي (۵۵ نفر زن و مرد)، دانش آموختگان (۳۸۱ نفر زن و مرد) و کارفرمايان مستقيم دانش آموختگان دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي (۱۵۰ نفر) از ۱۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دولتي کشور مشارکت داشتند که به طور تصادفي و طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه هاي محقق ساخته اي بود که متخصصان رشته آنها را تاييد کردند. روايي محتوايي و ضريب پايايي پرسشنامه ها نيز در مطالعات مقدماتي با ضرايب بيش از ۸۰ درصد برآورد شده است. به علاوه، الگوي پيشنهادي ارزشيابي در قالب عاملهاي نه گانه (دانشجويان دوره؛ اعضاي هيأت علمي دوره؛ مديران گروههاي آموزشي؛ دانش آموختگان دوره؛ کارفرمايان؛ فرآيند ياددهي- يادگيري؛ برنامه هاي آموزشي و درسي؛ امکانات و تجهيزات و ساختار سازماني و مديريت)، ۳۹ ملاک و ۱۴۵ نشانگر تنظيم شد که اعتبار آنها با اظهار نظر متخصصان بررسي شد. نتايج پژوهش حاکي از آن هستند که بر اساس ملاکهاي ارزشيابي از ديدگاه نمونه هاي تحقيق، وضعيت موجود دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي نسبتا مطلوب گزارش شده است. بدين ترتيب که دوره از ديدگاه اعضاي هيأت علمي با کسب ميانگين امتياز ۲٫۸۱، دانشجويان با ميانگين امتياز ۳٫۰۸، مديران گروه هاي آموزشي با ميانگين امتياز ۳٫۱۹، دانش آموختگان با ميانگين امتياز ۳٫۵۴ و بالاخره کارفرمايان مستقيم دانش آموختگان با ميانگين امتياز ۲٫۷۵ معرف وضعيت نسبتا مطلوب کارشناسي تربيت بدني به شمار مي رود که بر اساس معيار قضاوت (امتياز ۱ تا ۵) مشخص شده است. در خاتمه گزارش، پيشنهادهايي به منظور بهبود و ارتقاي کيفيت آموزشي دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و راهکارهايي براي پيشبرد الگوي ارزشيابي در نظام آموزش عالي تربيت بدني ارايه شده اند.

© حقوق سایت محفوظ است