۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله طراحي ابزاري معتبر و پايا جهت بررسي نيازهاي مراقبت از خود براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: طراحي ابزاري معتبر و پايا جهت بررسي نيازهاي مراقبت از خود براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي اورم
مقاله طراحي ابزار
مقاله ديابت
مقاله زخم پاي ديابتي
مقاله پايايي و اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق عشق زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعيدي ژيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي و شناسايي نيازهاي بيماران اولين قدم مراقبت هاي پرستاري است. بررسي جامع بيمار و پي گيري مشکلات، از پذيرش هاي مکرر در بيمارستان پيشگيري کرده و موجب بهبود عملکرد مي شود. بررسي بيماران مستلزم وجود ابزارهاي معتبر و پايا مي باشد اين پژوهش با هدف طراحي ابزار معتبر و پايا بررسي نيازهاي خود مراقبتي براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۱۵۳ بيمار مبتلا به ديابت نوع دو که به روش نمونه گيري آسان از مراکز مورد پژوهش انتخاب شدند شرکت نمودند. اين پژوهش روش شناسي در دو مرحله ۱: تعيين عبارات ابزار و 2: تعيين ويژگي هاي روانسنجي (اعتبار و پايايي) ابزار انجام شد. در مرحله اول عبارات با استفاده از مفهوم نيازهاي مراقبت از خود، مرور منابع، استفاده از ابزارهاي موجود و مرتبط با پژوهش و مصاحبه با ۸ بيماران مبتلا به ديابت نوع دو طراحي شدند. در مرحله دوم اعتبار محتوي، اعتبار صوري، اعتبار ملاکي (ملاکي همزمان)، اعتبار سازه (تحليل عاملي)، همساني دروني (آلفاي کرونباخ) و ثبات (پايايي آزمون مجدد) ابزار بررسي گرديد. داده ها به وسيله نرم افزار آماري اس پي اس اس ويرايش ۱۷ تحليل شد.
يافته ها: در مرحله اول ۱۰۳ عبارت در ۴ حيطه اصلي و ابعاد فرعي هرکدام بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعيين اعتبار محتوي و صوري ۱۰۰ عبارت بدست آمد. در مرحله تعيين اعتبار سازه حيطه هاي نيازهاي هنگام انحراف از سلامتي به کمک تحليل عاملي مشخص شدند. در اين مرحله ۴۳ عبارت در ۵ بعد بدست آمد. جهت تعيين اعتبار ملاکي از پرسشنامه هاي ارزيابي توان مراقبت از خود و کيفيت زندگي مددجويان ديابتي استفاده شد که نتايج، وجود رابطه خطي، مثبت و معني دار را بين ابزارهاي ملاک و ابزار پژوهش نشان داد. نتايج حاصل از بررسي پايايي ابزار، ضريب آلفاي کرونباخ بين ۰٫۷۰۱ و ۰٫۸۹۱ براي عوامل حيطه نيازهاي زمان انحراف ازسلامت و ضريب پايايي آزمون مجدد ۰٫۸۵۱ تا ۰٫۹۸۲ براي عوامل و ۰٫۹۷۸ براي کل ابزار را نشان داد.
نتيجه گيري: در اين پژوهش، ابزار بررسي نيازهاي مراقبت از خود براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي با ۹۷ عبارت، در مقياس سه درجه اي طراحي شد و داراي اعتبار و پايايي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است