۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله شکايات چشمي کاربران در محيط کار اداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۹۲ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: شکايات چشمي کاربران در محيط کار اداري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربر رايانه
مقاله رايانه
مقاله شکايت چشمي
مقاله محيط کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افرا ارغوان
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير استفاده از رايانه در هر کاري ضروري شده و کمتر حرفه اي را مي توان يافت که در آن براي انجام وظايف از رايانه استفاده نشود. يکي از شايع ترين شکايات کاربران رايانه، مشکلات چشمي است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني انواع شکايات چشمي در کاربران رايانه يکي از شرکت هاي نفتي آبادان است.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي مقطعي است که به صورت تصادفي ساده روي ۱۹۹ نفر ازکاربران رايانه انجام شده است. داده ها ازطريق پرسشنام ه هاي دموگرافيک، خستگي چشمي و ارگونومي محيط کار با رايانه جمع آوري شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۹ و روش هاي آمار توصيفي و کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمونه ها شامل ۷۸ زن و ۱۲۱ مرد با دامنه سني ۳۰- ۴۰ سال بودند که به طور متوسط ۲۱ تا ۴۰ ساعت در هفته از رايانه استفاده مي کردند. فراواني شکايات چشمي در کاربران به ترتيب شامل تار ديدن مانيتور ۴۴٫۲ درصد، سرگيجه در هنگام نگاه کردن به مانيتور ۴۱٫۷ درصد، اشک آلود شدن و اشک ريزش چشمي در حين کار با مانيتور ۳۸٫۷ درصد، احساس سوزش چشم ۳۸٫۲ درصد و احساس خشکي چشم ۳۸٫۲ درصد مي باشد. بين خستگي چشمي با سن (P-value=0.014)، ساعت کار با رايانه (p-value=0.004)، شرايط کار (P-value=0.001)، وضعيت صندلي (P-value=0.03) و وضعيت مانيتور (P-value=0.02) رابطه معني دار آماري مشاهده شد.
نتيجه گيري کلي: نتايج اين مطالعه فراواني بالاي شکايات چشمي در کاربران رايانه را نشان مي دهد و تاثير شرايط نامناسب محيط کار را در بروز اين شکايات مطرح ساخته و لزوم اصلاح شرايط ارگونوميک محيط کار را بيان مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است