۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله شيوع ميكروارگانيسم ‌هاي Actinobacillus Actinomycetemcomitans و Porphyromonas Gingivalis در فلور ميكروبي زير لثه بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شيوع ميكروارگانيسم ‌هاي Actinobacillus Actinomycetemcomitans و Porphyromonas Gingivalis در فلور ميكروبي زير لثه بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پريودنتيت مهاجم
مقاله آكتينوباسيلوس آكتينومسيت كوميتانس
مقاله پرفيراموناس‌ ژنژيواليس
مقاله كشت ميكروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري قاجار مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: يكي از بهترين روشها براي درمان پريودنتيت مهاجم شناسـايي و حـذف عوامل اتيولوژيك بخصوص دو ميكروارگانيسم Actinobacillus Actinomycetemcomitans (Aa) و Porphyromonas Gingivalis (Pg) در بيماران حامل آنها مي باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني Pg و Aa و ارتباط آن با سن، جنس، تعداد افراد خانواده و عمق پاكت در نواحي فعال بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۵۴ ناحيه (پاكت با عمق بيش از ۵ ميليمتر) در ۱۵ بيمار براي كشت ميكروبي در نظر گرفته شد. ابتدا مارجين لثه خشك شد و سپس با استفاده از Paper Point شماره ۳۰ نمونه برداري انجام شد. محيط كشت اختصاصي Aa، Trypticase Soy Agar – BacitracinVancomycin (TSBV) و در مورد Pg بروسلا آگار بود. اطلاعات جمع آوري شده، با استفاده از آزمونهاي آماري Fisher و Chi – Square با سطح معني داري P<0.05 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تعداد ۱۳ بيمار يا ۳۸ ناحيه Aa (%70.4) مثبت و ۳ بيمار يا ۱۰ ناحيه Pg (%18.4) مثبت شناخته شدند. رابطه آماري معني داري بين فراواني Aa و جنس و سن مشاهده نشد. Pg در مردان بيش از زنان مشاهده شد (p<0.001) اما در مورد سن اختلاف معني داري وجود نداشت. Aa با عمق پاكت همبستگي آماري معني داري داشت (p=0.02)؛ به عبارت ديگر با افزايش عمق پاكت، احتمال حضور Aa نيز بيشتر مي شد ولي در مورد Pg چنين نبود؛ همچنين Aa نسبت معكوس با تعداد افراد خانواده داشت؛ به طوري كه با افزايش تعداد افراد خانواده، تعداد نواحي Aa مثبت كاهش مي يافت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، فراواني Aa در پاكت هاي عميق بيماران مبتلا به AP، نسبت به Pg بيشتر است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است