۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله شيوع سندرم متابوليک در نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله شهر گرگان (۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: شيوع سندرم متابوليک در نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله شهر گرگان (۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله نوجوانان
مقاله دور کمر
مقاله تري گليسريد
مقاله HDL
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهركش مهريار
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي نيا سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: شفا نينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم متابوليک دربرگيرنده مجموعه عواملي است که به عنوان عوامل خطرساز براي ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت نوع دوم محسوب مي شوند. تعيين شيوع اين سندرم و اختلالات منسوب به آن از جمله فشار خون بالا، اختلال متابوليسم گلوکز، ديس ليپيدمي و چاقي مرکزي در سنين کودکي و نوجواني به پيشگيري و درمان به موقع اين اختلالات و کاهش عوارض ناتوان کننده و مرگبار ناشي از آن در آينده کمک مي کند. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن در نوجوانان شهر گرگان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي ۴۵۰ نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله (۲۲۵ دختر و ۲۲۵ پسر) دبيرستان هاي شهر گرگان طي سال ۱۳۸۸ با نمونه گيري به روش تصادفي انجام شد. معيار تشخيص سندرم متابوليک وجود سه مورد يا بيشتر از پنج معيار دور کمر مساوي يا بيش از صدک ۹۰ بر اساس سن و جنس، افزايش فشار خون سيستوليک و دياستوليک مساوي يا بيشتر از صدک ۹۰ بر اساس سن، جنس و قد، ميزان قند خون مساوي يا بيش از ۱۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر، تري گليسريد مساوي يا بيش از ۱۱۰ ميلي گرم در دسي ليتر،HDL  کمتر يا مساوي ۴۰ ميلي گرم در دسي ليتر بود. اطلاعات تن سنجي شامل قد، وزن و دور کمر ثبت و اندازه گيري فشار خون از بازوي راست انجام شد. نمونه خون وريدي ناشتا براي آزمايش هاي بيوشيميايي جمع آوري گرديد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-16 و آزمون هاي توصيفي (شيوع و فاصله اطمينان ۹۵ درصد)، آزمون تحليلي کاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک تک متغيره تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: شيوع کلي سندرم متابوليک ۳٫۳ درصد (۹۵%Cl: 1.8-5.4) تعيين شد. علي رغم اين که شيوع سندرم در پسران (۴٫۹ درصد) و در دختران (۱٫۸ درصد) بود؛ اما اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود. از بين کل افراد ۵۴٫۶ درصد (۹۵%Cl: 49.93-59.33) مبتلا به ۱ يا ۲ اختلال متابوليک بودند. شايع ترين اختلال متابوليک در هر دو جنس افزايش تري گليسريد (۲۷٫۶ درصد در پسران و ۵۲٫۴ درصد در دختران) بود. همچنين پايين بودن HDL (17.3 درصد) و چاقي شکمي (۷٫۶ درصد) به ترتيب در پسران و دختران شيوع بيشتري داشت. کمترين شيوع در پسران مربوط به چاقي شکمي (۰٫۹ درصد) و در دختران افزايش فشار خون (۳٫۱ درصد) بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که شيوع سندرم متابوليک در نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله شهر گرگان کمتر از شيوع آن در ساير نقاط کشور است؛ اما شيوع چاقي بيشتر از ديگر مناطق مي باشد. با توجه به ابتلاي بيش از نيمي از جمعيت مورد مطالعه به يک يا دو اختلال متابوليک، پيگيري درازمدت اين افراد پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است