۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع ديابت نوع دو در جمعيت بالاي ۳۰ سال شهر رفسنجان در سال ۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شيوع ديابت نوع دو در جمعيت بالاي ۳۰ سال شهر رفسنجان در سال ۱۳۷۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع دو
مقاله رفسنجان
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم زينت
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط علي
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ فتح الهي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت شايع‌ترين بيماري متابوليك و عامل خطر بيماري‌هاي قلبي – عروقي است. اين بيماري اميد به زندگي را تا ۲۵% كاهش مي‌دهد. بيشترين علت مرگ و مير در بيماران ديابتي نوع دو، گرفتاري قلبي و عروقي است. به علت فقدان اطلاعات كافي در مورد شيوع ديابت در رفسنجان، اين مطالعه در سال ۱۳۷۹ به منظور تعيين شيوع آن در اين شهر انجام شد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود. جامعه مورد پژوهش را افراد با سن بيش از ۳۰ سال ساكن شهر رفسنجان تشكيل مي‌دادند. با نمونه‌گيري تصادفي به روش طبقه‌اي ۷۵۶ نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش‌نامه انفرادي با مصاحبه حضوري تكميل گرديد و بررسي‌هاي تن‌سنجي با اندازه‌گيري قد و وزن انجام شد. نمونه خون ناشتاي افراد مورد بررسي جمع‌آوري و براي تشخيص افراد ديابتي از معيار سازمان بهداشت جهاني (WHO) و انجمن ديابت آمريكا (ADA) استفاده شد. براي تعيين چاقي از نمايه توده بدن استفاده گرديد. جهت بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون كاي دو استفاده شد.
يافته‌ها: در اين بررسي شيوع ديابت در رفسنجان بر اساس معيار %۱۷٫۴ WHO و با معيار ADA برابر ۱/۱۹% بود. شيوع آن در بين زنان بيشتر از مردان بود (به ترتيب۱/۱۹% و ۶/۸%). با بالا رفتن سن شيوع ديابت افزايش نشان داد هر چند اين افزايش از نظر آماري معني‌دار نبود. هم‌چنين در زنان ميزان شيوع ديابت با شغل ارتباط معني‌داري نشان داد (p=0.005).
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين بررسي نشان داد كه شيوع ديابت به عنوان يك مشكل بهداشتي در اين شهر قابل ملاحظه بوده و شيوع بالاي آن ضرورت اجراي برنامه‌هاي مداخله‌اي مستمر در زمينه تغيير رفتارهاي فردي و شيوه زندگي را ايجاب مي‌كند.

© حقوق سایت محفوظ است