۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله شيوع انگل هاي كرمي باکشدار و لوله اي دستگاه گوارش، پوست و خون مولدين خاوياري در جنوب شرق درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شيوع انگل هاي كرمي باکشدار و لوله اي دستگاه گوارش، پوست و خون مولدين خاوياري در جنوب شرق درياي خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله گلستان
مقاله مولد خاوياري
مقاله انگل كرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي مقدم عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست سارا
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: پوراميني مولوك
جناب آقای / سرکار خانم: درويش بسطامي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر بمنظور بررسي شيوع انگل هاي کرمي بادکشدار و لوله اي دستگاه گوارش، پوست و خون در ۳۶ مولد خاوياري (۳۱ قره برون، ۴ شيپ و ۱ فيل ماهي) صيد شده از ناحيه ۴ شيلات بخش جنوب شرق درياي خزر در مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني انجام گرفت. در اين پژوهش، از گروه انگل هاي ترماتود، گونه Skrjabinopsolus semiarmatus و از گروه انگل هاي نماتود، گونه Cucullanus sphaerocephalus از مولدين خاوياري جداسازي شد. پس از بررسي و تجزيه و تحليل آماري بر روي داده ها مشخص شد که ارتباط بين آلودگي به انگل هاي مذکور با جنسيت مولدين خاوياري معني دار نبوده (P>0.05) و دو جنس از لحاظ آلودگي به اين دو نوع انگل يکسان مي باشند. همچنين مشخص شد، که يک رابطه قابل توجه بين درصد آلودگي به C.sphaerocephalus و S.semiarmatus و وزن ماهيان با سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود داشته در حالي که هيچ گونه تفاوت معني داري ميان دستجات مختلف طولي در ماهيان مورد مطالعه مشاهده نشد (P>0.05).  36.11درصد از ماهيان فاقد انگل بوده و ۸۸٫۸۸ درصد آن ها به کمتر از ۱۰ عدد انگل آلوده بودند. در ميان نمونه هاي مورد مطالعه، انگل C.sphaerocephalus بيشترين درصد شيوع و غالبيت را نشان داد (بترتيب ۶۱ و ۰٫۷۲). نتايج بررسي ۱۰۰ عدد اسلايد تهيه شده از خون آبشش ها، قلب و رگ باله دمي و بررسي هاي پوستي هيچ گونه انگلي را در اين ۳۶ مولد خاوياري نشان نداد. همچنين مشخص گرديد كه انگل هاي كرمي موجود در دستگاه گوارش مولدين در اين ناحيه مشابه انگل هاي گزارش شده در مولدين سواحل جنوب غربي درياي خزر بوده اما تنوع گونه اي انگل ها در منطقه مورد مطالعه كمتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است