۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله شيوع انواع هيپرليپيدمي در افراد بالاي ۱۹ سال بندر بوشهر؛ ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۹۸ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: شيوع انواع هيپرليپيدمي در افراد بالاي ۱۹ سال بندر بوشهر؛ ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيد
مقاله كلسترول
مقاله تري گليسيريد
مقاله عروق كرونر
مقاله ليپو پروتيين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: راياني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده صم
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عرب جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سياكي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندفر يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش چربيهاي خون (به ويژه کلسترول) يکي از عوامل خطر مهم ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي محسوب مي گردد و مطالعات آينده نگر بسياري دلالت بر همراهي اين دو دارند. به منظور تعيين شيوع و مقادير متوسط چربيهاي خون در جامعه شهري بندر بوشهر، مطالعه اي توصيفي ـ مقطعي، با نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي ـ تصادفي، با شرکت ۱۲۱۳ نفر از ساکنين اين شهر در گروه سني ۱۹ سال به بالا انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که نيمي از افراد جمعيت مورد مطالعه (%۵۲٫۶ در مردان و %۵۰٫۱ در زنان) دچار حداقل يکي از انواع اختلالات چربي بوده و هيپرکلسترولمي (≥۲۰۰ mg/dl کلسترول تام) به عنوان شايعترين اختلال چربي در %۳۴٫۱ از افراد تعيين گرديد و پس از آن LDL-C≥۱۳۰mg/dl در %۲۴٫۵، HDL-C<35 mg/dl در %۱۶٫۱، ≥۲۰۰ mg/dl تري گليسريد در ۱۳٫۵% مشاهده شد. ۲۰% از افراد داراي نسبت کلسترول تام به HDl-C مساوي يا بيشتر از ۵ بودند. از نظر شيوع هيپرليپيدمي بين زنان و مردان اختلاف معني داري مشاهده نشد. %۴۹ از افراد دچار اضافه وزن (%۳۲٫۷) و يا چاق بودند (%۱۶٫۳)؛ افزايش ميزان کلسترول رابطه مستقيمي با افزايش سن، جنس مؤنث، مصرف دخانيات و BMI نشان داد. بين سطح سواد و هيپرليپيدمي رابطه معني داري وجود نداشت. يافته هاي اين مطالعه، شيوع بالاي هيپرکلسترولمي، اضافه وزن و يا چاقي را در جامعه شهري بوشهر نشان داد؛ اين خود لزوم برنامه ريزيهاي گسترده در سطح جامعه به منظور بهبود وضعيت چربيهاي خون با توجه خاص بر تصميم رژيم غذايي، افزايش فعاليت فيزيکي و ارتقاي آگاهي مردم در زمينه هاي مربوطه را مطرح مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است