۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع آلودگي‌ هاي انگلي در كودكان مهدهاي كودك شهرستان بم (۸۲-۸۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: شيوع آلودگي‌ هاي انگلي در كودكان مهدهاي كودك شهرستان بم (۸۲-۸۱)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ‌انگل ‌هاي روده ‌اي
مقاله كودكان
مقاله مهدكودك
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدرجبي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: ورزنده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوع انگل‌هاي روده‌اي يكي از شاخص‌هاي مهم بهداشتي در هر جامعه محسوب مي‌شود و مبارزه با آن يكي از بخش‌هاي مهم برنامه‌هاي توسعه ملي كشورهاي مناطق گرمسيري به شمار مي‌رود‌. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني انگل‌هاي روده‌اي كودكان مهدهاي كودك شهرستان بم و بررسي عوامل مؤثر در بروز آن‌ها بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي، جمعا ۳۷۰ نفر از كودكان مهدهاي كودك باروش تصادفي ـ طبقه‌اي انتخاب گرديدند و متغير‌هايي از قبيل سن، جنس، محل سكونت، نوع مهدكودك، بعد خانوار، سطح تحصيلات والدين، شغل مادر و تعداد فرزندان ثبت شد. براي تشخيص آلودگي‌هاي انگلي از روش‌هاي مستقيم فرمالين ـ اتر و نوار چسب اسكاچ استفاده گرديد. از هر فرد مورد مطالعه سه نوبت در ۳ روز متوالي آزمايش مدفوع به‌عمل آمد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه ميزان كلي شيوع آلودگي ۴۷ درصد بود. ميزان شيوع آلودگي در پسران ۱/۴۳ درصد و در دختران ۹/۵۶ و ميزان شيوع آلودگي در مهدهاي كودك شهر ۸/۳۳ درصد و روستا ۸/۸۰ درصد مي‌باشد. ميزان شيوع كرمهاي روده‌اي ۲۴/۳ درصد و تك ياخته‌هاي روده‌اي ۷۶/۴۳ درصد بود. بين محل مهدكودك، سواد والدين، ‌تعداد اعضاي خانواده، تعداد فرزندان با ميزان شيوع آلودگي‌هاي انگلي ارتباط معني‌دار وجود داشت (p<0.05). بين جنس كودكان مورد مطالعه با ميزان آلودگي‌هاي انگلي ارتباط معني‌دار مشاهده نشد. اكثر مبتلايان در گروه سني ۷-۶ سال قرار داشتند.
نتيجه‌گيري: با توجه به يافته‌هاي فوق بايستي آموزش مداوم و مستمر كودكان و والدين آن‌ها در خصوص رعايت اصول پيشگيري از آلودگي‌هاي انگلي همواره سرلوحه امور بهداشتي مهدهاي كودك قرار گيرد. و آزمايش‌هاي انگل‌شناسي در بدو ورود به مهدكودك به طور اجباري در سه نوبت به فاصله يك هفته انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است