۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله شناسايي چند رقم سيب بومي و خارجي مورد کاشت در استان خراسان رضوي بر اساس صفات کمي، کيفي و برخي کليدواژه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۲ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي چند رقم سيب بومي و خارجي مورد کاشت در استان خراسان رضوي بر اساس صفات کمي، کيفي و برخي کليدواژه ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mauls domestica Borkh
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله همبستگي صفات
مقاله فوجي
مقاله برابرن
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطار شادي
جناب آقای / سرکار خانم: داوري نژاد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي و نامگذاري ارقام سيب بومي و حتي ارقام وارداتي مورد کشت در ايران براي دانشجويان، محققين و باغداران بخوبي روشن نيست و کليدواژهايي در اين موارد در دسترس نمي باشد. بنابراين در هر منطقه اي داراي نام محلي و گاهي مشابه مي باشند. هدف از پژوهش حاضر تعيين خصوصيات ريخت شناسي و فيزيکوشيميايي ارقام مهم بومي و خارجي سيب مورد کاشت در استان خراسان رضوي و ارائه کليدواژه هايي جهت شناسايي آنها مي باشد. ارقام بومي بيجندي اخلمد، عبدالمجيدي، گلشاهي پيش رس، کمپوتي، عليموري و همچنين ارقام خارجي پرايم رز، رد اسپار، فوجي، برابرن و اينگريد پيوند شده روي پايه رويشي MM.106 در محل باغ گلستان واقع در استان خراسان رضوي در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد بررسي قرار گرفتند. ۶۲ صفت کمي و کيفي مختلف مربوط به خصوصيات درخت، برگ، شکوفه و خصوصيات فيزيکوشيميايي ميوه در آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۱۰ تکرار ارزيابي شد. نتايج نشان داد که رقم پرايم رز داراي ميوه هايي به فرم پخ، رد اسپار هرمي متمايل به کروي، بيجندي اخلمد کروي و ساير ارقام به فرم کروي پخ بود. مدل برچه ها در عليموري و پرايم رز کاملا باز و در ساير ارقام بسته بود. مقايسه ميانگين ها حاکي از آنست که بيشترين تنوع بين ارقام در صفاتي مانند عمق گلگاه، سفتي ميوه، ضخامت پوست ميوه، طول و قطر ميوه، طول بذر، پهناي برگ، اسيد ميوه، pH ميوه وجود داشت. نتايج تجزيه همبستگي بين صفات بيانگر وجود همبستگي مثبت و معني دار بين صفات طول دمبرگ با نسبت طول برگ به پهنا (r=0.74±۰٫۰۷) و وزن ميوه با طول ميوه (r=0.96±۰٫۰۳) در سطح احتمال ۱ درصد بود.

© حقوق سایت محفوظ است