۱۳۹۵-۰۵-۱۵

مقاله شناسايي نواحي بهينه آب و هوايي براي احياي جنگل هاي بلوط (مطالعه موردي: استان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافيا و پايداري محيط (پژوهشنامه جغرافيايي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي نواحي بهينه آب و هوايي براي احياي جنگل هاي بلوط (مطالعه موردي: استان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحيه بندي اقليمي
مقاله پوشش جنگلي
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باعقيده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نيا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب و هوا يکي از مهمترين عوامل موثر بر محيط زيست انساني است. به طوري که بشر امروز براي توسعه مراکز شهري و صنعتي، نگهداري و افزايش منابع جنگلي، نيازمند افزايش اطلاعات خود در زمينه پهنه هاي متفاوت اقليمي و شناخت مهمترين عوامل و عناصر تاثيرگذار بر هر ناحيه است. استان کرمانشاه برخلاف تاثيرپذيري يکسان از سيستم هاي جوي بزرگ مقياس اقليم هاي محلي متفاوتي را نيز تجربه مي کند. به گونه اي که اين تفاوت ها، سبب حضور يا عدم حضور پوشش گياهي در مناطق مختلف استان شده است. براي شناسايي نواحي اقليمي استان و تطبيق هر ناحيه با پوشش گياهي موجود در آن از روش هاي آماري تحليل عاملي و خوشه بندي استفاده شد و تعداد ۳۴ متغير اقليمي از شانزده ايستگاه هواشناسي استان انتخاب شد. سپس با استفاده از روش ميانيابي (IDW)، متغيرها در کل پهنه استان ميانيابي شدند که ماتريس پهنه اي داده ها به ابعاد ۳۴×۶۲ به دست آمد. نتايج پهنه بندي اقليم با روش تحليل عاملي و دوران مهپراش (وريمکس) روي ماتريس پهنه اي نشان داد، هفت عامل اقليمي بيشترين واريانس داده ها را در اقليم استان توجيه مي کنند. اين عوامل به ترتيب اهميت عبارتند از: دما، جهت باد – بارش، رطوبت، طوفان، ساعات آفتابي، باد – غبار و بارش رگباري – ابر. سپس اجراي تحليل خوشه اي رروي ماتريس نمرات عاملي، وجود هفت ناحيه اقليمي را در استان تفکيک کرد. همچنين يافته ها حاکي از آن است که بيشترين تطبيق رويشگاه هاي بلوط در نواحي کوهپايه اي نسبتا مرطوب با حاکميت ضعيف عامل دمايي و غالب بودن عامل جهت باد – بارش در محدوده ايستگاه هاي نوسود، روانسر، جوانرود، پاوه و کرند غرب مشاهده مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است