۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله شناسايي تنگناها و موانع پيش روي واليبال ساحلي ايران با استفاده از تحليل سوات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي تنگناها و موانع پيش روي واليبال ساحلي ايران با استفاده از تحليل سوات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگناها و موانع
مقاله تحليل سوات
مقاله واليبال ساحل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعماد
جناب آقای / سرکار خانم: رئيسي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه تغييرات مداومي که در محيط پديد مي آيد سازمان ها را با مسائل و تنگناهاي فراواني مواجه مي کند. مديران اين دوره نيازمند کسب دانش، هوشمندي، تخصص و ديد وسيع تري براي مقابله با تنگناهاي فراروي هستند. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي تنگناها و موانع واليبال ساحلي ايران با استفاده از تحليل سوات است.
روش تحقيق: روش تحقيق از نوع اکتشافي و ميداني است. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۵۰ نفر از خبرگان واليبال ساحلي کشور هستند. ابزار اين پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته سوات شامل ۶۱ سوال است که پس از تاييد روايي و پايايي (a=.084) توزيع گرديد. براي استخراج تنگناها و موانع، به مقايسه ضعف ها و قوت هاي دروني با تهديدهاي بيروني واليبال ساحلي کشور پرداخته شد. براي تحليل داده ها از ميانگين و انحراف معيار و همچنين آزمون رتبه اي فريدمن استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد فدراسيون واليبال در بخش واليبال ساحلي در وضعيت کنوني داراي ۱۵ قوت و ۲۱ ضعف و با ۱۲ فرصت و ۱۳ تهديد مواجه است. در بخش قوت؛ مطرح بودن ورزش واليبال ساحلي به عنوان تنها ورزش ساحلي در مسابقات المپيک، در بخش ضعف؛ نبود يک سيستم استعداديابي، در بخش فرصت؛ وجود خط ساحلي ۳۰۰۰ کيلومتري در کشور و در بخش تهديد؛ وجود انگيزه هاي مالي بيشتر در رشته هاي ديگر بالاترين ميزان اهميت را دارند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان مي دهد که واليبال ساحلي ايران با تنگناها و موانع عدم وجود استعداد يابي، کمبود منابع انساني، کمبود بودجه و فعاليت هاي مالي، ساختارسازماني نامناسب، حضور اندک زنان، عدم برگزاري مسابقات ليگ و مسابقات در سطوح پايه، کمبود امکانات و تجهيزات، آگاهي و شناخت اندک عمومي، عدم حضور واليبال ساحلي در ورزش دانش آموزي و دانش جويي، کمبود تحقيقات و پژوهش، عدم توسعه باشگاه ها و حضور اندک نمايندگان ايران در مجامع بين المللي واليبال ساحلي روبرو است. در نهايت پبشنهاد مي شود که در جهت حفظ و تقويت اين قوت ها تلاش شود، از طريق مديريت مناسب ضعف ها را اصلاح و برطرف نمود و با تدوين برنامه راهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب آثار منفي اين تنگناها و موانع را بر عملکرد فدراسيون واليبال در بخش ساحلي کاهش داد.

© حقوق سایت محفوظ است