۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله شناسايي باکتري هاي هوازي تجزيه كننده فنل در سيستم تركيبي بيوفيلتر و لجن فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي باکتري هاي هوازي تجزيه كننده فنل در سيستم تركيبي بيوفيلتر و لجن فعال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنل
مقاله سيستم هاي تركيبي
مقاله باکتري هاي تجزيه كننده فنل
مقاله بيوفيلتر
مقاله لجن فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان عطار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي باکتري هاي هوازي تجزيه كننده مواد سمي، گام مهمي در روند تكاملي سيستم هاي تصفيه فاضلاب محسوب مي شود. باکتري هاي موثر در تصفيه و حذف آلاينده ها متناسب با نوع آلاينده و نوع سيستم و شرايط محيطي حاكم برآن متفاوت است. با شناسايي اين باکتري ها مي توان شرايط بهينه براي عملكرد سيستم را تعيين و به حداكثر راندمان دست پيدا كرد و با استفاده از روشهاي بيوتكنولوژي نسبت به تقويت آنها براي تصفيه آلاينده هاي مورد نظر اقدام نمود. هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي باکتري هايي است که توانايي تجزيه فنل و حذف آن در سيستم بيولوژيكي تركيبـــي بيوفيلتـــر و لجن فعـــال (BF/AS) را دارند. براي انجام اين پژوهش ابتدا مقداري لجن بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب شهري به عنوان منبع اوليه ميكربي، به داخل سيستم تلقيح شد و با تزريق مداوم محلول شيرخشك و هوا تعداد آنها افزايش داده شد. سپس با تزريق تدريجي فنل در مدت سه ماه به تدريج فنل جايگزين شير خشك گرديد. نمونه برداري پس از سازگاري ميكربها با فنل و استفاده از آن به عنوان تنها منبع مواد غذايي صورت گرفت. به منظور تفكيك ميكروارگانيسم ها ابتدا نمونه ها در محيطهاي كشت اختصاصي و افتراقي كشت داده شد و پس از تشكيل و تكثيركلني ها، با انجام آزمايشهای متعدد باکتري هاي هوازي مورد شناسايي قرار گرفتند. در بررسي ميكروسكوپي اوليه پس از رنگ آميزي اسمير مستقيم انواع باسيل ها و كوكوباسيل هاي گرم منفي،قارچ، آميب، باكتري هاي رشته اي و اسپيروكت ها مشاهده گرديد. آزمايشهای بعدي نشان داد كه تمامي باكتري هاي هوازي موجود در اين سيستم غير تخميري بوده و نتيجه تست OF گلوكز آنها منفي مي باشد. باکتريهايي كه در اين مطالعه شناسايي شده اند عبارت اند از: سودوموناس آئورژيناز، اسينتوباكتر، موركسلا، سودوموناس آلكاليژنز، بروانديوموناس ويسيكالريس. نظر به اينكه در محلول ورودي به سيستم بجز فنل هيچ ماده ديگري وجود نداشته است, لذا مي توان نتيجه گرفت كه باکتري هاي موجود در اين سيستم از فنل به عنوان تنها منبع تامين كربن و انرژي استفاده كردند. ضمنا با توجه به آنکه باکتري بي هوازي اجباري در اين مطالعه شناسايي نگرديد، مشخص شد كه تجزيه فنل در اين سيستم در شرايط كاملا هوازي انجام مي شود؛ چون تمام باكتري هاي جدا شده هوازي هستند. دستاورد مهم ديگر اينكه باكتري بروانديوموناس ويسيكالريس براي اولين بار به عنوان باكتري تجزيه كننده فنل گزارش شد.

© حقوق سایت محفوظ است