۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله شبيه سازي پروفيل عرضي سرعت جريان در رودخانه ها به روش اجزا محدود (مطالعه موردي: ايستگاه برنطين در رودخانه ميناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي پروفيل عرضي سرعت جريان در رودخانه ها به روش اجزا محدود (مطالعه موردي: ايستگاه برنطين در رودخانه ميناب)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع عرضي سرعت
مقاله مدل رياضي شبه دوبعدي
مقاله روش اجزا محدود
مقاله رودخانه ميناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمجيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني كوهي خيلي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروفيل عرضي سرعت جريان در رودخانه ها، مبناي استخراج رابطه دبي- اشل و محاسبه هاي هيدروليك جريان و رسوب است. به دليل مشكلات اندازه گيري پروفيل عرضي سرعت رودخانه ها در شرايط سيلابي، استفاده از روش هاي محاسباتي مناسب ضروري است. از طرف ديگر ورود جريان سيل به دشت هاي سيلابي، باعث اندركنش جريان در دشت سيلابي با مجراي اصلي رودخانه شده و باعث پيچيدگي هيدروديناميك جريان مي شود. در اين پژوهش، با استفاده از روش اجزا محدود، پروفيل عرضي سرعت به كمك معادلات ديفرانسيل شبه دوبعدي به دست آمده است. اين مدل رياضي بر مبناي معادلات ناويه- استوكس بوده و به صورت متوسط در عمق ساده شده است. براي ارزيابي دقت مدل رياضي پيشنهادي، اين مدل در ايستگاه هيدرومتري برنطين در رودخانه ميناب واقع در استان هرمزگان براي جريان سيلابي آذر ۱۳۷۴ واسنجي و سپس براي ۲ واقعه سيلابي در بهمن ۱۳۷۴ صحت سنجي شده است. مقايسه پروفيل عرضي سرعت اندازه گيري شده با نتايج محاسباتي در هر دو مرحله واسنجي و صحت سنجي، دقت مناسب و قابل قبول مدل رياضي پيشنهادي را نشان مي دهد. تحليل آماري نتايج مدل رياضي نشان مي دهد كه ضريب تعيين ( (R2توزيع عرضي سرعت در مرحله واسنجي حدود ۰٫۹۷ و در مرحله صحت سنجي حدود ۰٫۹۶ مي باشد. همچنين مجذور ميانگين مربعات خطا براي اين دو مرحله به ترتيب ۰٫۱۳ و ۰٫۲۳ به دست آمده است. در نهايت رابطه دبي- اشل اين رودخانه به كمك مدل رياضي با دقت مناسبي استخراج شده است.

© حقوق سایت محفوظ است