۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله شبيه سازي هيدروگراف رواناب مستقيم با مدل هيدروگراف واحد لحظه اي كلارك (مطالعه موردي: آبخيز جعفرآباد استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي هيدروگراف رواناب مستقيم با مدل هيدروگراف واحد لحظه اي كلارك (مطالعه موردي: آبخيز جعفرآباد استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه آبخيز جعفرآباد
مقاله شبيه سازي رواناب مستقيم
مقاله هيدروگراف واحد لحظه اي كلارك
مقاله هيستوگرام زمان- مساحت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي زاده رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدين امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخمين رواناب در آبخيزهاي بدون آمار همواره مورد توجه هيدرولوژيست ها و سازمان هاي مديريت منابع آب در برنامه ريزي، توسعه و اجراي بسياري از پروژه ها بوده است. پژوهش حاضر با هدف كاربرد و ارزيابي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي كلارك در پيش بيني هيدروگراف رواناب سطحي در آبخيز جنگلي جعفرآباد استان گلستان انجام شده است. براي همين منظور نقشه هم زمان تمركز و هيستوگرام زمان- مساحت آبخيز در محيط سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي تهيه و سپس هيدروگراف واحد لحظه اي با مدل كلارك براي آبخيز مذكور شبيه سازي شد. هيدروگراف رواناب مستقيم براي ۶ رگبار بارش با استفاده از مدل ياد شده شبيه سازي، و آناليز حساسيت مدل با ۲ پارامتر زمان تمركز و ضريب ذخيره در مدل كلارك انجام شد. دقت و كارايي مدل ياد شده در برآورد هيدروگراف رواناب سطحي با شاخص هاي ناش- ساتكليف و ميانگين خطاي نسبي در دبي اوج، خطاي نسبي در زمان تا اوج و خطاي نسبي حجم جريان و مجموع مربعات خطا با داده هاي ثبت شده مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج اين پژوهش مدل كلارك فقط پارامتر زمان تا اوج و دبي اوج را با دقت قابل قبولي برآورد نمود و در شبيه سازي ساير مولفه هاي هيدروگراف سيل موفق نبوده است. بر اساس نتايج آناليز حساسيت پارامترهاي زمان تمركز و ضريب ذخيره، خروجي هاي مدل به ميزان زمان تمركز محاسباتي و مورد استفاده در تهيه هيستوگرام زمان- مساحت حساسيت بالايي داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است