۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله شاخص هاي تن سنجي كودكان بدو ورود به دبستان در شهر ياسوج ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي تن سنجي كودكان بدو ورود به دبستان در شهر ياسوج ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودكان
مقاله تن سنجي
مقاله سنين قبل از مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمودي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده جان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور گشتاسب
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: رشد و تکامل از اساسي ترين مباحث بهداشت کودکان مي باشد. انحراف از فرم رشد طبيعي يک علامت غير اختصاصي، ولي مهم در تشخيص بيماري هاي کودکان مي باشد، لذا اندازه گيري قد، وزن و دور سر به طور منظم و پشت سر هم بسيار حايز اهميت مي باشد. بررسي هاي تن سنجي (قد و وزن) در هر منطقه و هر گروه از کودکان و مقايسه آن با استانداردهاي موجود مي تواند بيانگر برايند مجموعه عوامل موثر بر رشد کودکان در آن منطقه باشد. بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي شاخص هاي تن سنجي کودکان بدو ورود به دبستان است.
مواد و روش ها: اين بررسي يک طرح توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي بوده است که در پايگاههاي تن سنجي کودکان بدو ورود به دبستان شهر ياسوج در سال ۱۳۸۰ انجام يافته و طي آن کليه کودکان شش ساله بدو ورود به دبستان شهر ياسوج؛ يعني ۱۸۲۲ نفر مورد تن سنجي قرار گرفتند. قد و وزن کليه کودکان اندازه گيري شده و اطلاعات آن با توجه به سن، جنس، رتبه تولد، تاريخ تولد، ميزان تحصيلات والدين، شغل پدر و تعداد خواهر و برادر مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و شاخص هاي توصيفي و آزمون تي دانشجويي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۴۸٫۸ درصد نمونه ها دختر و ۵۱٫۲ درصد پسر بودند. در مجموع ۶٫۵ درصد کودکان (۱۱۸ نفر) دچار کمبود وزن براي قد، ۱۰٫۳ درصد دچار کمبود وزن براي سن (۱۸۷ نفر) و ۶ درصد دچار کمبود قد براي سن (۱۰۹ نفر) بودند. کمبود همه شاخصهاي تن سنجي در پسران بيشتر بوده است، به طوري که اين اختلاف در رابطه با قد براي سن (P=0.0003) و وزن براي سن (P=0.0001) معني دار مي باشد. ميزان تحصيلات پدر و مادر ارتباط معني داري با کمبود وزن براي سن و قد براي سن داشته، ولي با وزن براي قد اين اختلاف معني دار نمي باشد. در رابطه با شغل پدر و بروز اختلال در معيارهاي تن سنجي کودکان، علي رغم وجود برخي تفاوت ها، اختلاف معني دار مشاهده نگرديد. تعداد خواهر و برادر در مورد قد براي سن تاثير معني دار داشته، ولي در مورد وزن براي سن و وزن براي قد اين اختلاف معني دار نبوده است. همچنين رتبه تولد نيز در کمبود قد براي سن و وزن براي سن نقش معني داري داشته است.
نتيجه گيري: در مجموع مقايسه ميانگين شاخصهاي وزن متناسب با سن، وزن متناسب با قد و قد متناسب با سن کودکان با استانداردهاي مرکز ملي آمار حياتي آمريکا نشان مي دهد که در تمامي موارد شاخصهاي کودکان مورد بررسي پايين تر از ميانگين استاندارد مي باشد و عوامل موثر، به خصوص مسايل تغذيه اي در اين منطقه بايد مورد بررسي قرار گيرند.

© حقوق سایت محفوظ است