۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مقاله سنجش نابرابري در توزيع منابع بهداشتي و درماني: يك مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۱ در پايش از صفحه ۷۹۹ تا ۸۰۵ منتشر شده است.
نام: سنجش نابرابري در توزيع منابع بهداشتي و درماني: يك مطالعه موردي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع منابع سلامت
مقاله ضريب جيني
مقاله منحني لورنز
مقاله ميزان مرگ و مير مادران
مقاله ميزان مرگ و مير کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنديان حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قياسوند حسام
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي دوست رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برابري در دسترسي به خدمات سلامت از جمله اهداف مهم هر نظام سلامت است. برابري در خدمات بهداشتي ـ درماني مفهومي چند بعدي است و نيل به آن از چالش هاي پيش روي سياستگذاران حوزه سلامت است. از جمله ابعاد مهم برابري در سلامت بحث برابري در توزيع منابع اين بخش است. پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعيت توزيع منابع انساني و تخت بيمارستاني و نيز ارتباط آن با پيامدهاي سلامت شامل ميزان مرگ و مير مادران، کودکان زير يکسال و کودکان زير پنج سال انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع گذشته نگر کاربردي بوده، و جامعه آن را کليه نيروي انساني بخش سلامت استان و نيز تخت هاي بيمارستاني تشکيل مي دهد. آمار و اطلاعات لازمه از مرکز آمار ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور جمع آوري شده است. ميزان نابرابري با استفاده از رسم منحني لورنز و ضريب جيني به دست آمده است. مقادير ضريب جيني پزشکان عمومي در ابتداي دوره ۰٫۵۴، و در انتهاي دوره ۰٫۴۴، و براي پرستاران در ابتداي دوره ۰٫۵۱، و در انتهاي دوره ۰٫۴ بود. اين ميزان براي پزشکان متخصص ۰٫۵۸ و در انتهاي دوره برابر با ۰٫۵۲ و براي روانپزشکان به ترتيب برابر با ۰٫۶ و ۰٫۶۵ بود، و در نهايت در مورد داروسازان نيز اين مقادير به ترتيب معادل ۰٫۶۲ و ۰٫۶۵ بود. تخت بيمارستاني از ديگر منابع بخش سلامت استان است که ميزان ضريب جيني توزيع آن در ابتداي دوره ۰٫۶ و در انتهاي دوره ۰٫۵۹ بود. وضعيت توزيع منابع بهداشت و درمان در استان نامتوازن و نامتعادل بوده و طي دوره مورد مطالعه تغيير اندکي در جهت کاهش نابرابري توزيع منابع مشاهده شد. از طرف ديگر توزيع بيشتر منابع بخش سلامت استان با شاخص هاي ميزان مرگ و مير مادران، کودکان زير يکسال و زير پنج سال معنادار بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است