۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله سنجش اعتبار آزمون ميداني هوازي بيشينه شاتل ران جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: سنجش اعتبار آزمون ميداني هوازي بيشينه شاتل ران جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون شاتل ران نوع اول و دوم
مقاله آزمون نوارگردان الستاد
مقاله حداكثر اكسيژن مصرفي (VO2max)
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سازوار اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ويژه از اين تحقيق، اعتبار سنجي آزمون شاتل ران نوع اول و دوم در برابر آزمون استاندارد نوارگردان الستاد است. سنجش آمادگي قلبي – تنفسي، همواره علاقه و توجه متخصصان علوم ورزشي را به خود معطوف کرده آنها را ترغيب کرده است که روش هاي نويني را جهت تخمين شاخص طلايي حداکثر اکسيژن مصرفي آزمودني ها ابداع نمايند. از ميان اين روش ها مي توان آزمون دوي رفت و برگشت ۲۰ متر را نام برد که به دليل اعتبار بالاي آن در برآورد VO2max، شناساندن و اعتبار سنجي آن در ايران اهميت خاصي دارد.
۱۷ دانشجوي پسر ۲۴-۱۸ ساله دانشگاه بوعلي سينا همدان با وزن ۱۰٫۵+۶۶٫۵ کيلو گرم و BMI 2.5+22.4 مترمربع بر /کيلوگرم، داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. آزمودني ها با ۴۸ ساعت فاصله زماني سه آزمون را به انجام رساندند و متغيرهاي هوازي نسبي، ضربان قلب، تمرين و درصد ضربان قلب ذخيره و کميت هاي سرعت، مسافت و زمان اجراي آزمون هاي سه گانه برآورد گرديد.
بين برآورد VO2max در آزمون هاي شاتل ران نوع اول و دوم با تخمين VO2max نوارگردان الستاد، به ترتيب همبستگي معني دار R=0.81 و R=0.90 به دست آمد (P<0.0001)، ميان ظرفيت هوازي مشتق از عوامل سرعت، مسافت و معادل متابوليک استراحت شخص و تخمين ظرفيت هوازي بر مبناي تواني از زمان اجرا [(t)n] همبستگي مثبت و چشمگيري وجود دارد R=0.97, SE=2.3, P=0.0000)) ، همچنين در اين آزمون، ارتباط مثبت بين متغيرهاي سرعت، مسافت، زمان اجرا، ضربان قلب تمرين و درصد ضربان قلب ذخيره آزمودني ها مشاهده شد (R=0.63-1, P<0.006)

© حقوق سایت محفوظ است