۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله سنتز و ارزيابي رفتار ضدباکتريايي نانوذرات تيتانيا دوپ شده با نقره به عنوان يک افزودني ضدباکتريايي به مواد دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مواد نوين از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سنتز و ارزيابي رفتار ضدباکتريايي نانوذرات تيتانيا دوپ شده با نقره به عنوان يک افزودني ضدباکتريايي به مواد دنداني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات تيتانيا
مقاله نقره
مقاله دوپ کردن
مقاله خاصيت ضدباکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرمندي طلوع ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: منشي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي وجيهه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيچاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رفتار ضدباکتريايي نانوذرات تيتانيا و نانوذرات تيتانيا دوپ شده با نقره در مقابل باکتري استريپتوکوکوس موتانس مورد ارزيابي گرفت و نتايج با سه باکتري بيماري زاي ديگر مقايسه شد. ابتدا نانوذرات تيتانيا و نانوذرات تيتانيا دوپ شده با نقره به روش سل – ژل سنتز شده و با تکنيک هاي پراش پرتو ايکس، ميکروسکوپ الکتروني روبشي همراه با طيف سنجي تفکيک انرژي و ميکروسکوپ الکتروني عبوري مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس رفتار ضدباکتريايي نانوذرات سنتز شده در مقابل باکتري استرپتوکوکوس موتانس و سه باکتري بيماري زاي ديگر با روش آگار دايلوشن مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج ارزيابي فازي، حضور فاز آناتاز را در تمامي نمونه ها نشان داد. اندازه نانوذرات تيتانيا و نانوذرات نقره به ترتيب ۳۰ و ۱۵ نانومتر تعيين شد. نتايج آزمون هاي ضدباکتريايي نشان داد که نانوذرات تيتانيا دوپ شده با سه درصد گوناگون نقره، در حداقل غلظت بازدارندگي ۳ ميلي گرم بر ميلي ليتر باعث عدم رشد باکتري مي شوند درحالي که نانوذرات تيتانيا در حضور نور فلوئورسنت و در حداقل غلظت بازدارندگي ۵ ميلي گرم بر ميلي ليتر، تنها کاهش رشد باکتري را از خود نشان مي دهند. افزون بر اين، حداقل غلظت بازدارندگي براي سه باکتري بيماري زاي ديگر ۴ ميلي گرم بر ميلي ليتر بدست آمد که اين مقدار مربوط به نانو ذرات تيتانيا دوپ شده با ۵ درصد مولي نقره بود و در ديگر نانوذرات رشد باکتري مشاهده شد. نتايج بدست آمده نشان دهنده افزايش خاصيت ضدباکتريايي نانوذرات تيتانيا در اثر حضور نقره است. علت اين افزايش هم حضور نانوذرات نقره با خاصيت ضدباکتريايي و هم اثر نقره بر خاصيت فوتوکاتاليستي نانوذرات تيتانيا مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است