۱۳۹۵-۰۳-۰۴

مقاله سطح بندي و ارزيابي تخصيص بهينه تجهيزات عمراني- خدماتي به دهياري هاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۸۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: سطح بندي و ارزيابي تخصيص بهينه تجهيزات عمراني- خدماتي به دهياري هاي کشور
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهياري ها
مقاله تجهيزات عمران- خدماتي
مقاله سطح بندي
مقاله ارزيابي
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دربان آستانه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بدري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، تخصيص بهينه تجهيزات عمراني- خدماتي به دهياري هاي کشور با استفاده از تحليل عاملي و خوشه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. رويکرد غالب تحقيق حاضر پيمايشي است؛ و گردآوري داده هاي مورد نياز، با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي چند مرحله اي با انتساب بهينه در سال مالي ۱۳۸۴، از طريق تکميل پرسشنامه در ۴۵۰ دهياري استان هاي اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، سمنان، کرمان و همدان صورت گرفت. به منظور سنجش روايي محتوايي پرسشنامه در مرحله مطالعاتي مقدماتي، از نظرات کارشناسان و مديران استانداري ها و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور استفاده شد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که ۵۷٫۳۸ درصد از جامعه آماري از هيچ گونه تجهيزات توزيعي برخوردار نيستند؛ و البته ۴۲٫۶ درصد دهياري ها حداقل يک يا چند دستگاه دريافت کرده اند که از آن ميان، خودروي جمع آوري زباله با ۴۲٫۳۸ درصد بيشترين سهم و خودروي آتش نشاني با شش درصد کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند. نتايج تحليل عاملي نيز حاکي از استخراج يازده عامل اصلي است که ۵۷٫۰۷ درصد واريانس کل متغيرها بدين عوامل اختصاص دارد. همچنين، براساس نتيجه آزمون t، مقدار نمونه هاي جفتي بين متغير سطح بندي و شاخص تجهيزات دريافتي دهياري ها در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است؛ به عبارت ديگر، فرايند توزيع ماشين آلات و شاخص ها و روش هاي توزيع نياز به بازنگري و اصلاح دارد.

© حقوق سایت محفوظ است