۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله سري آمار: احتمال و توزيع هاي احتمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۱ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: سري آمار: احتمال و توزيع هاي احتمالي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتمال
مقاله تصادف
مقاله توزيع
مقاله نرمال
مقاله دوجمله اي
مقاله پواسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيده مومنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي انجام استنباط آماري روي داده هايي که در قالب نمونه گيري هاي تصادفي انتخاب شده اند، احتمالات با ايفاي نقش پل ارتباطي بين داده ها و آمار استنباطي، نقش تصادف يا شانس در داده ها را مدل مي کند. هدف از اين مقاله، معرفي احتمال و قواعد آن در قالب مثال هاي مطالعات علوم پزشکي و معرفي توزيع هاي احتمالي پرکاربرد در اين مطالعات مي باشد. تعاريف و مفاهيم اوليه احتمال و روش هاي محاسبه آن در مثال هاي ساده و کاربردي مشخص شد، و در ادامه توزيع هاي متداول احتمالي و ويژگي هاي هر يک از آنها معرفي گرديد. با استفاده از قواعد خيلي ساده و در قالب مثال هاي ساده و کاربردي، احتمال در مطالعات پزشکي، محاسبه و بر اساس آن شاخص هاي بررسي رابطه در اين مطالعات معرفي شد. همچنين براي مدل احتمالي متغيرهاي کيفي دو حالتي، توزيع دوجمله اي و براي متغيرهاي کمي گسسته و پيوسته به ترتيب توزيع پواسن و نرمال پيشنهاد گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است