۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله سبک اسناد، هسته کنترل و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: سبک اسناد، هسته کنترل و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک اسنادي
مقاله هسته کنترل
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افت تحصيلي دانشجويان متاثر از عوامل متعددي است که يکي از مهمترين آنها اسنادهاي ناسازگارانه و منبع کنترل نامطلوب در افراد مي باشد. سبک هاي اسنادي و هسته کنترل از عوامل مهم تاثيرگذار بر فرايند يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان محسوب مي شوند که به تبيين ها و دلايل افراد در مورد موفقيت ها و شکست ها مربوط مي شوند. اين پژوهش با هدف شناخت سبک هاي اسنادي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز و بررسي رابطه سبک هاي اسنادي و هسته کنترل با پيشرفت تحصيلي آنان اجرا شد. روش نمونه گيري طبقه بندي شده چند مرحله اي براي انتخاب ۳۰۰ نفر از دانشجويان مورد استفاده قرار گرفت. يافته هاي پژوهش وجود رابطه معني دار بين سبک هاي اسنادي و پيشرفت تحصيلي را نشان داد به گونه اي که بين اسناد موفقيت ها به عوامل دروني، پايدار و کلي با پيشرفت تحصيلي، رابطه مثبت و معني دار و بين اسناد شکست ها به عوامل بيروني، ناپايدار و خاص با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معني داري به دست آمد. همچنين نتايج نشان داد که بين سبک تبييني دانشجويان سال سوم با دانشجويان سال چهارم تفاوت معني داري وجود دارد به گونه اي که اسناد دانشجويان سال سوم براي حوادث مثبت يا خوشايند، بيروني تر، ناپايدارتر و اختصاصي تر و براي حوادث منفي يا ناخوشايند، دروني تر، پايدارتر و کلي تر از اسناد دانشجويان سال چهارم بود. در انتها راهکارهايي براي برنامه هاي بازآموزي اسنادي يا اسناد درماني در دانشگاه ها و راهکارهاي ديگر براي تغيير و اصلاح سبک هاي اسنادي نامطلوب دانشجويان ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است