۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله سبك زندگي مرتبط با پوكي استخوان در دانشجويان پرستاري و مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵۰ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: سبك زندگي مرتبط با پوكي استخوان در دانشجويان پرستاري و مامايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك زندگي
مقاله پوكي استخوان
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنيا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبازاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلي خوشه چين ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سبك زندگي در دوران جواني نقش اساسي در افزايش توده استخواني بدن و جلوگيري از پوكي استخوان دارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت سبك زندگي مرتبط با پوكي استخوان در دانشجويان دختر دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان انجام گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي ۱۶۶ نفر از دانشجويان دختر دانشكده پرستاري و مامايي زنجان به روش سرشماري در مطالعه شركت كردند. اطلاعات در دو بخش مشخصات فردي و ابعاد مختلف سبك زندگي مرتبط با پوكي استخوان در قالب پرسشنامه گردآوري گرديد. سبك زندگي از نظر وضعيت تغذيه و ميزان دريافت كلسيم، ميزان فعاليت هاي فيزيكي و عادات (مصرف سيگار، الكل، رژيم هاي دارويي و غذايي لاغري) مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي تحليل شد.
يافته ها: ۵۶٫۸% از دانشجويان مورد مطالعه در زمينه تغذيه داراي سبك زندگي نامطلوب بودند. ميانگين دريافت روزانه كلسيم در دانشجويان ساكن خوابگاه ۱۱۷±۵۳۳ ميلي گرم و در دانشجويان غير خوابگاهي ۲۱۳±۷۲۱ ميلي گرم و از لحاظ آماري متفاوت بود (p<0.001). در مورد فعاليت هاي فيزيكي تنها ۱۹٫۲% از دانشجويان فعاليت فيزيكي مطلوب داشتند كه نوع فعاليت فيزيكي در اكثر آنان (۸۳٫۵%) پياده روي بود. در مورد عادات (استعمال سيگار، مصرف الكل، پيروي از رژيم هاي دارويي و غذايي لاغري)، ۹۸٫۲% از دانشجويان، داراي سبك زندگي مطلوب بودند. در اين مطالعه، بين وضعيت اقتصادي و ميزان دريافت روزانه كلسيم ارتباط معنادار آماري مشاهده شد (p=0.047). تفاوت معناداري بين سبك زندگي و مرتبه تولد، تحصيلات والدين و رشته تحصيلي دانشجويان وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه سبك زندگي بيش از نيمي از دانشجويان پرستاري و مامايي مورد مطالعه در زمينه تغذيه و فعاليت هاي فيزكي مناسب نبود، آموزش و اطلاع رساني جهت پيروي از سبك زندگي مناسب در پيشگيري از بيماري خاموش پوكي استخوان و همچنين برنامه ريزي در خصوص بهبود تغذيه دانشجويان و ترويج فعاليت هاي فيزيكي آنان ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است