۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله سازوكارهاي اثرات ضد چاقي پپتيد D-Lys3-GHRP-6، آنتاگونيست گيرنده GHSR در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۱ منتشر شده است.
نام: سازوكارهاي اثرات ضد چاقي پپتيد D-Lys3-GHRP-6، آنتاگونيست گيرنده GHSR در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله NPY ،D-Lys3-GHRP-6
مقاله محروميت غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نورون هاي نوروپپتيد (NPY) Y گيرنده سكروتاكوك هورمون رشد (GHSR-Ia) را بيان مي كنند. گرسنگي يا تزريق گرلين از راه اتصال به گيرندهGHSR-Ia  و افزايش بيان NPY سبب افزايش دريافت غذا مي شود. پپتيد D-Lys3-GHRP-6 آنتاگونيست گيرندهGHSR-Ia  است و سبب كاهش اشتها و وزن بدن مي شود. هدف پژوهش حاضر، بررسي سازوكار مولكولي اثرات ضد اشتهايي D-Lys3-GHRP-6 در موش هاي صحرايي با محروميت غذايي است.
مواد و روش ها: ۱۵ موش صحرايي با محروميت غذايي به ترتيب سالين يا D-Lys3-GHRP-6 (2 يا ۲۰ نانومول) را دريافت كردند. ميانگين دريافت غذا در يك ساعت بعد از تزريق اندازه گيري شد. ميانگين غلظت پلاسمايي گرلين با روش RIA تعيين شد. ميزان بيان ژن NPY در هيپوتالاموس با استفاده از روش نيمه كمي RT-PCR بررسي شد. ۱۵ موش صحرايي در سه گروه روزانه دو بار سالين يا D-Lys3-GHRP-6 (2 يا ۲۰ نانومول) را به مدت ۹ روز دريافت كردند و وزن بدن در روزهاي ۱، ۳، ۷ و ۱۰ تعيين شد.
يافته ها: محروميت غذايي سبب افزايش معني دار ميانگين غلظت پلاسمايي گرلين، ميانگين دريافت غذا و بيان NPY در مقايسه با موش هاي صحرايي سير شد. دوز ۲ نانومول از D-Lys3-GHRP-6 تغيير معني داري در غلظت گرلين، دريافت غذا و بيان NPY در مقايسه با موش هاي صحرايي با محروميت غذايي ايجاد نكرد، در حالي كه دوز ۲۰ نانومول غلظت گرلين، دريافت غذا و بيان NPY را در مقايسه با موش هاي صحرايي با محروميت غذايي به طور معني داري كاهش داد (۰٫۰۵>P).
نتيجه گيري: D-Lys3-GHRP-6 احتمال دارد اثرات ضد اشتهايي خود را از راه تداخل با پپتيدهاي دخيل در تنظيم هومئوستازي انرژي اعمال نمايد و احتمال دارد اين هدف اميدواركننده اي براي درمان چاقي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است