۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش پرخاشگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش پرخاشگري
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله ميگرن
مقاله تيپ شخصيتي الف
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فر شهين
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف اين پژوهش ساخت و اعتباريابي پرسشنامه اي براي سنجش پرخاشگري متناسب با ويژگيهاي فرهنگي – اجتماعي جامعه بوده و سپس بررسي ۴ فرضيه اصلي زير بوده است: ۱٫ بين نمره هاي پرخاشگري دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز و نمره هاي افسردگي اين دانشجويان همبستگي مثبت وجود دارد. ۲٫ بين نمره هاي پرخاشگري دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز و نمره هاي اين دانشجويان در الگوي شخصيتي – رفتاري تيپ الف همبستگي مثبت وجود دارد. ۳٫ بين نمره هاي پرخاشگري دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز و نمره هاي اين دانشجويان در پرسشنامه سردرد ميگرن همبستگي مثبت وجود دارد. ۴٫ بين نمره هاي پرخاشگري دانشجويان مؤنث و مذكر دانشگاه شهيد چمران اهواز تفاوت معني داري وجود دارد.
در اين پژوهش حجم سه نمونه به ترتيب: نمونه هنجاري ۵۵۰ نفر، نمونه بازآزمايي و آزمون فرضيه ها ۲۲۹ نفر و نمونه سنجش روايي ۲۱۵ نفر بود كه به صورت تصادفي چند مرحله اي از بين دانشجويان شركت كننده در كلاسهاي معارف اسلامي دانشگاه شهيد چمران انتخاب شده بودند. ابتدا بر اساس تحليل عوامل، پرسشنامه پرخاشگري مشتمل بر ۳ عامل و ۳۰ ماده ساخته شد كه بر روي عامل اول (خشم و غضب) ۱۴ ماده، بر روي عامل دوم (تهاجم و توهين) ۸ ماده و بر روي عامل سوم (لجاجت و كينه توزي) ۸ ماده قرار گرفته است. پايايي اين پرسشنامه بر اساس ضرايب بازآزمايي و آلفاي كرونباخ رضايت بخش بود. همچنين روايي اين پرسشنامه بوسيله پرسشنامه هاي ملاك شامل پرسشنامه شخصيتي آيزنك، پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا و پرسشنامه BDVI ارزيابي شد. ضرايب همبستگي و خلاصه نتايج آزمونهاي رگرسيون چند متغيري بر روي پرسشنامه هاي فوق الذكر حاكي از رضايت بخش بودن اين پرسشنامه بوده است.
براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از پرسشنامه هاي پرخاشگري (ساخته شده توسط پژوهشگر) تيپ شخصيتي الف، پرسشنامه سردرد ميگرن و ميزان افسردگي (D) از پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سونا استفاده شد. بر اساس ضرايب همبستگي به دست آمده فرضيه اول تأييد شد (به استثناي همبستگي عامل دوم پرخاشگري با افسردگي در آزمودنيهاي مذكر). همچنين همبستگي عامل سوم پرخاشگري با افسردگي در كل آزمودنيها و هر دو جنس معني دار نبود. فرضيه دوم تحقيق در مورد كل آزمودنيها و آزمودنيهاي مؤنث و مذكر به تفكيك نيز تأييد شد. بر اساس ضرايب به دست آمده فرضيه سوم در مورد كل آزمودنيها و آزمودنيهاي مؤنث و مذكر نيز به تفكيك تأييد شد. همچنين فرضيه چهارم (به ترتيب:۲٫۵۵=t (0.01>P)، نيز به تفكيك ۲٫۸۶=t (0.01>P)، ۷/۹۲=t (0.001>P) و ۲٫۲۷=t (0.05>P) تأييد شد. 

© حقوق سایت محفوظ است