۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله ساخت ابزارهاي گيراندازي اتم، توليد کننده بخار سرد اتمي و توليد کننده هيدريد در اسپکترومتر جذب اتمي شعله اي و اندازه گيري کادميم، جيوه و آرسنيک با حساسيت بالاتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: ساخت ابزارهاي گيراندازي اتم، توليد کننده بخار سرد اتمي و توليد کننده هيدريد در اسپکترومتر جذب اتمي شعله اي و اندازه گيري کادميم، جيوه و آرسنيک با حساسيت بالاتر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد بخار هيدريد
مقاله گير انداختن اتم
مقاله کادميم
مقاله جيوه
مقاله آرسنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدخاني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: كارگشا كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور عناصر سمي مثل کادميم، جيوه و آرسنيک در منابع مصرفي محيطي (مانند آب آشاميدني) در مقادير ميکروگرم در ليتر اثرات بسيار نا مطلوبي بر روي سلامتي انسان بر جاي مي گذارد و کنترل مقادير در چنين غلظت هايي نيازمند تکنيک هاي اندازه گيري است که حساسيت مورد نظر را تامين کند. تکنيک هاي اسپکترومتري جذب اتمي به دليل کارايي بالا، سادگي و هزينه کم گزينه مناسبي براي اين امر هستند با اين حال حساسيت مورد نظر با روش هاي معمولي اين تکنيک تامين نخواهد شد. از اين رو، پژوهشگران تلاش کرده اند که با ساخت ابزارهائي مثل گيراندازنده اتم، توليد کننده بخار سرد، و توليد کننده هيدريد عناصر مختلفي مانند کادميم، جيوه و آرسنيک را با حساسيت بهتري توسط اسپکترومتر جذب اتمي شعله اي و اين ابزارها اندازه گيري مي کنند. در پژوهش ارائه شده، با کپي سازي اين ابزارها و متصل نمودن آنها به دستگاه معمولي اسپکترومتر جذب اتمي شعله اي اين سه عنصر با حساسيت بسيار بهتري اندازه گيري شدند. در ابتدا ابزار گيراندازي اتم با استفاده از لوله کوارتز شکاف دار ساخته شده است و اين وسيله براي اندازه گيري ۳ عنصر مذکور در محلول هاي آبي به کار گرفته شده و ميزان بهبود حد آشکارسازي با فاکتوري بين ۲ تا ۳ براي آن ها حاصل شده است. در مرحله بعد، ابزار توليد کننده بخار سرد براي اندازه گيري جيوه مشابه سازي شد. از اين وسيله براي اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آبي استفاده شد. حد تشخيص به دست آمده براي جيوه ۱۰۰ نانوگرم در ليتر با ميانگين انحراف استاندارد نسبي ۵ درصد بود که نسبت به روش گيراندازي اتم تا ۱۰۰۰ برابر بهبود در حد تشخيص مشاهده گرديد. در آخرين مرحله وسيله توليد کننده هيدريد براي اندازه گيري آرسنيک مشابه سازي شد. از آن جا که آرسنيک مانند جيوه توانايي تشکيل بخار اتمي سرد را ندارد، از تکنيک توليد هيدريد براي اندازه گيري آن استفاده شد. وسيله توليد بخار سرد بکار رفته در قسمت قبلي با اندکي تغييرات به ابزار توليد کننده هيدريد تبديل شد و پس از اين تغيير از آن براي اندازه گيري آرسنيک در محلول هاي آبي استفاده شد. با اين روش حد تشخيص ۱ ميکرو گرم در ليتر براي آرسنيک به دست آمد که نسبت به روش گيراندازي اتم تا ۲۰۰ برابر بهبود نشان داد. وسايل و ابزار ساخته شده به راحتي بر روي انواع اسپکترومترهاي جذب اتمي شعله اي قابل سوار شدن بوده و تکنيک هاي روتيني براي اندازه گيري اين عناصر در نمونه هاي محيطي فراهم مي آورند و مي توان مزايايي مثل ساده بودن روش و کم هزينه تر بودن نسبت به ساير روش هاي مشابه را براي آن ها ذکر کرد. تعداد نمونه هاي قابل آناليز در يک ساعت براي ۳ تکنيک گيراندازي اتم، توليد بخار سرد و توليد هيدريد به ترتيب ۱۰۰، ۲۰ و ۳۰ مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است