۱۳۹۵-۰۴-۳۰

مقاله زمان انتظار متخصصان غدد: كمبود پزشك يا توزيع نامناسب؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پايش از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: زمان انتظار متخصصان غدد: كمبود پزشك يا توزيع نامناسب؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فهرست انتظار
مقاله زمان انتظار
مقاله نيروي انساني
مقاله متخصصان غدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوديت منابع در بخش سلامت خصوصا منابع انساني يكي از عوامل مؤثر در سهميه بندي تقاضا و ايجاد صف انتظار براي دريافت خدمات است. بررسي زمان انتظار و عوامل مؤثر بر آن نقش مهمي در شناسايي وضعيت منابع ارائه خدمت و مديريت بهتر نظام ارائه خدمت ايفا مي كند. در اين مقاله زمان انتظار پزشكان متخصص غدد جهت اولين ويزيت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
اين مطالعه از نوع «مقطعي» و جمعيت هدف آن پزشكان فوق تخصص غدد کشور بود. نمونه گيري به روش آسان از بين متخصصان شركت كننده در همايش سالانه غدد سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. ۲۴ نفر اقدام به تكميل پرسشنامه نمودند. داده ها به وسيله پرسشنامه خود ايفا جمع آوري شدند. اين پرسشنامه خودساخته بوده و روايي ظاهر و محتوي آن با استفاده از نظرات متخصصان اين رشته بررسي و تأييد شده بود. بررسي يافته هاي حاصل از نظرات متخصصان حاكي از آن بود كه ميانه و متوسط زمان انتظار بيماران جهت اولين ويزيت توسط متخصصان غدد به ترتيب ۱۵ و ۳۰ روز (۱۳۵-۰ روز) است. ۴۱٫۷ درصد از پزشكان مورد مطالعه امكان افزايش زمان ارائه خدمات باليني را به طور متوسط ۱۰٫۸ ساعت در هفته اعلام كردند و متوسط زمان انتظار مراجعين به اين گروه حدود ۱۴ روز بود. از بين عوامل مورد بررسي، فقط تعداد اشتغال با متوسط زمان انتظار پزشكان ارتباط داشت. (P=0.027) يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه با افزايش تعداد متخصصان زمان انتظار كاهش نخواهد يافت. درضمن بالا بودن متوسط زمان انتظار برخي از متخصصان غدد مورد مطالعه مي تواند ناشي از توزيع نامناسب بيماران بين پزشكان باشد. چنين به نظر مي رسد كه دليل ازدحام برخي مطبها تقاضاي بيشتر بيماران براي مراجعه به پزشكي خاص است نه كمبود نيروي انساني.

© حقوق سایت محفوظ است