۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله روند تغييرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلي آکريل آميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاك از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: روند تغييرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلي آکريل آميد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزودني هاي خاک
مقاله توليد رسوب
مقاله حفاظت خاک و آب
مقاله شبيه ساز باران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حزباوي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادفر مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهار فرسايش خاک اهميتي بسيار در مديريت و حفاظت از منابع آب و خاک دارد. بر همين پايه، روش ها و شيوه هاي مختلفي براي مهار فرسايش خاک معرفي و مورد استفاده قرار گرفته اند. يکي از فناوري هاي نوين در زمينه مديريت منابع خاک و آب در سال هاي اخير، استفاده از افزودني هاي خاک مي باشد.حال آن که ابعاد مختلف کاربرد آن در حفاظت خاک به طور جامع مد نظر قرار نگرفته است. از اين رو پژوهش حاضر به منظور ارزيابي کمي استفاده از افزودني مهم پلي آکريل آميد بر مولفه هاي هدررفت خاک و غلظت رسوب خروجي در مقياس کرت کوچک و در شرايط آزمايشگاهي در خاک هاي لسي شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالي صورت گرفت. بدين منظور، سطوح مختلف مصرف پلي آکريل آميد شامل ۰٫۴، ۰٫۶، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ گرم در مترمربع و يک تيمار شاهد (بدون استفاده از افزودني پلي آکريل آميد) و با سه تکرار مدنظر قرار گرفت. سپس، تيمارهاي مطالعاتي تحت بارش مصنوعي با شدت ۱٫۲ ميلي متر در ساعت و دوام نيم ساعت قرار گرفته و مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در زمان هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. تحليل نتايج حاصل نشان دهنده معني دار بودن اثر کاهنده استفاده از پلي آکريل آميد بر هدررفت خاک (P=0.04) و غلظت رسوب (P=0.004) دارد. بيشترين مقدار مجموع هدررفت خاک و غلظت رسوب کل در تيمار شاهد به ترتيب با مقدار ۴۹٫۳۲ گرم و ۱۰٫۷۹ گرم در ليتر و کمترين مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در تيمار ۶ گرم در مترمربع به ترتيب با مقدار ۱۸٫۰۳ گرم و ۶٫۹۳ گرم در ليتر رخ داد. همچنين نتايج بدست آمده مويد عدم تاثيرپذيري معني دار (P>0.3) مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب در هر گام زماني از پلي آکريل آميد بود. بر پايه نتايج بدست آمده مي توان استفاده از پلي آکريل آميد به عنوان يکي از گزينه هاي مناسب براي حفاظت منابع آب و خاک را پيشنهاد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است