۱۳۹۵-۰۱-۱۳

مقاله روستاشهر و نقش آن در تعادل بخشي ناحيه اي (مطالعه موردي: شهرستان بروجرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافيايي از صفحه ۱۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: روستاشهر و نقش آن در تعادل بخشي ناحيه اي (مطالعه موردي: شهرستان بروجرد)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر کوچک
مقاله روستاشهر
مقاله توسعه روستايي
مقاله شهر بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تبديل روستا به شهر به عنوان يک چالش اساسي در مباحث شهرنشيني و توسعه مطرح بوده و بسياري از کشورها، خصوصا کشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند. در ايران نيز تبديل روستا به شهر به عنوان يکي از موضوعات مهم در مباحث توسعه شهري و روستايي مطرح بوده و به دليل تغيير قوانين تقسيمات کشوري در زمينه شناخت شهر در اوايل دهه ۱۳۷۰ و به دنبال آن افزايش روند تبديل روستا به شهر و شکل گيري مراکز شهري کوچک در نواحي روستايي، اهميت بيشتري يافته است. تغيير در معيارهاي شناخت شهر در ايران، سبب شده است که تعداد شهرهاي کشور از ۵۲۰ شهر در سال ۱۳۷۱ به ۸۱۷ شهر در پايان سال ۱۳۸۵ افزايش يافته و بر تعداد شهرهاي کوچک در شبکه سکونتگاهي شهري کشور افزوده شود. حال با عنايت به کارکرد بالقوه و بالفعل شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي و روستايي، اين سوال اساسي مطرح مي شود که آيا تبديل روستا به شهر مي تواند به عنوان گامي مهم در جهت تقويت مراکز روستايي بزرگ و ارتقا آنها در سلسله مراتب سکونتگاهي قلمداد گرديده و برخي از اهداف عمده توسعه روستايي و منطقه اي نظير کاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ تر و تثبيت جمعيت در نواحي روستايي، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش و بهبود کارکردهاي خدماتي شهرها را برآورده سازد. بدين منظور شهرستان بروجرد به عنوان محدوده مطالعاتي انتخاب گرديد تا اينکه نقش شهر کوچک (روستا شهر) اشترينان در تعادل ارتباط روستاهاي اطراف با شهر بروجرد مورد تحليل قرار گرفته و جهت ايجاد تعادل بيشتر در سطح شهرستان، روستاي ديگري قادر به پذيرش نقش روستاشهر در اين شهرستان باشد. هدف از پژوهش حاضر، از يک سو، بررسي نقش شهر کوچک (روستا شهر) اشترينان در تعديل روابط روستاهاي اطراف با شهر بروجرد بوده و از سوي ديگر بررسي اين مساله است که آيا روستاي ديگري قادر به پذيرش نقش روستاشهر در سطح شهرستان بروجرد مي باشد يا نه. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي – تحليلي مي باشد که مطالعات اسنادي از طريق روش کتابخانه اي (کتب، مقالات، اينترنت) انجام شده و بازديد ميداني جهت تکميل پرسشنامه هاي طرح شده و بررسي هاي مورد نظر، صورت گرفته است. نتايج تحقيق بيانگر اين امر است که شهر کوچک اشترينان در تعديل روابط ميان روستاها با شهر بروجرد در سطح شهرستان تا حدودي موثر بوده است و تحليل هاي انجام شده نشان دهنده اين امر مي باشند که روستاي جهان آباد مي تواند با پذيرش نقش روستاشهر در تعادل بخشي به شهرستان بروجرد موثر واقع گردد.

© حقوق سایت محفوظ است