۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگي
مقاله ارتقاء سلامت
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله پرسشنامه سبک زندگي
مقاله نسخه فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زيدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پورحاجي آقا امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زيدي بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سبک زندگي هر فرد بر سلامت او تاثير دارد و فعاليت هاي ارتقاء دهنده سلامت و شيوه زندگي بهداشتي، استراتژي هاي اصلي تسهيل و حفاظت از سلامتي هستند. اطلاعات کمي درباره رفتارهاي ارتقاء دهنده سبک زندگي در جامعه ايراني وجود دارد. با توجه به اين که سبک زندگي در ايران در حال تحول است و ارتقاء سلامت با توجه به نقش برجسته آن در مراقبت هاي بهداشتي مورد توجه روز افزون است. متاسفانه ابزار بومي مناسبي براي اندازه گيري رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وجود ندارد. بنابراين، هدف اين مطالعه، ارزيابي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت در ايران بود.
مواد و روش ها: ابزار پژوهش با استفاده از رويکرد جونز و همکاران به فارسي ترجمه، ترجمه برگردان شد و سپس پانل خبرگان پرسشنامه را براي تعيين حساسيت هاي فرهنگي، وضوح سوالات، موارد اختلاف و خطاهاي موجود در معنايابي بررسي کردند. سپس نسخه فارسي در نمونه ۴۶۶ نفري با استفاده از روش نمونه گيري آسان از مراجعه کنندگان به ۱۰ مراکز بهداشتي درماني شهر قزوين مورد آزمون قرار گرفت. در مرحله آخر بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از مطالعه مقطعي، تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي به منظور روايي سازه به کار برده شد. جهت تعيين اعتماد يا پايايي ابزار از روش بازآزمايي با فاصله دو هفته و از روش ضريب آلفاي کرونباخ براي بررسي تجانس دروني استفاده شد.
يافته ها: ترتيب فاکتورها عينا با آن چيزي که در روان سنجي نسخه انگليسي زبان جدا شده بود، مطابقت نداشت. تنها ساختار دو فاکتور- روابط بين فردي و تغذيه- مشابه نتايج به دست آمده در نسخه انگليسي بود. ضريب آلفاي کرونباخ براي کل ابزار ۰٫۸۲ و براي زير شاخه ها از ۰٫۶۴ تا ۰٫۹۱ بود. همه موارد، همبستگي مورد- کل قابل قبولي داشتند (بيشتر از ۰٫۳۴). نتايج آزمون بازآزمون نشان دهنده ثبات براي پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و زير شاخه هاي آن بود. چرخش واريماکس ۶ فاکتور را با مقدار ايگن بيشتر از ۱ نشان داد که ۵۸ درصد واريانس را توضيح مي داد. تحليل عاملي تاييدي مدل ۶ عاملي گويايي برازش قابل قبولي است. بررسي سازه هاي نهفته مدل اندازه گيري، تعداد موارد را از ۵۲ به ۴۹ مورد کاهش داد.
استنتاج: نسخه فارسي پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت روايي و پايايي ابتدايي را نشان داده است. بررسي هاي بيشتري توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است