۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله روابط بين شاخصهاي رشد، مقاومت به خشكي و عملكرد در كولتيوارهاي گندم اصلاح شده براي اقليم هاي مختلف ايران در شرايط تنش و عدم تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۶۶۷ تا ۶۷۹ منتشر شده است.
نام: روابط بين شاخصهاي رشد، مقاومت به خشكي و عملكرد در كولتيوارهاي گندم اصلاح شده براي اقليم هاي مختلف ايران در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم هاي ايران
مقاله تنش خشكي
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله شاخص هاي مقاومت
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سي و سه مرده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه  ثاثير تنش خشكي بر روي برخي از شاخص هاي رشد، ارتباط انها با عملكرد و مقاومت به خشكي و در نهايت عكس العمل ارقام متعلق به اقليم هاي مختلف ايران آزمايشي در طي سال زراعي ۷۹-۱۳۷۸ در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران بصورت اسپليت پلات اجرا گرديد. دو سطح آبياري و تنش بعنوان فاكتور اصلي و هشت رقم گندم از چهار اقليم اصلي ايران بعنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند. تنش خشكي باعث كاهش عملكرد دانه و بيولوژيك در همه ارقام شد ولي درصد كاهش در ارقام مورد آزمايش متفاوت بود. بيشترين كاهش را ارقام روشن و تجن و كمترين كاهش را ارقام چمران و M-75-7 نشان دادند. نتايج آزمايش نشان داد كه ارقام داراي پتانسيل عملكرد بيشتر در شرايط بدون تنش عملكرد بيشتري در شرايط تنش نيز داشتند. از شاخص هاي مورد مطالعه دو شاخص تحمل به تنش (STI) و متوسط محصول دهي (MP) در جداسازي ارقام گروه A (ارقام داراي عملكرد بالا در هر دو شرايط شاهد و تنش) موثرتر بودند. از لحاظ اين دو شاخص ارقام روشن، مرودشت و شاه پسند در بالاترين سطح و رقم تجن در پايين ترين سطح قرار داشت. تنش خشكي اثر معني داري بر سطح ويژه برگ (SLA) نداشت، ولي نسبت وزن برگ به وزن كل گياه (LWR) و نسبت سطح برگ به وزن كل گياه (LAR) را كاهش داد. همچنين با وجود كاهش سرعت جذب و تحليل خالص (NAR) و سرعت رشد نسبي (RGR) تحت تنش خشكي در نمونه برداريهاي قبل از گلدهي، اين شاخص ها پس از گلدهي تحت تاثير تنش قرار نگرفتند. همبستگي بين NAR با دو شاخص MP و STI و نيز با عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه در هر دو شرايط شاهد و تنش منفي و معني دار بود. از دو جزء موثر بر RGR يعني NAR و LAR همبستگي مثبت و معني دار فقط بين LAR و RGR مشاهده شد. ارقام داراي LAR بيشتر NAR كمتري داشتند. همچنين دو عامل موثر بر LAR يعني LWR و SLA همبستگي مثبتي با LAR نشان دادند.

© حقوق سایت محفوظ است