۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله رقابت يولاف وحشي (.Avena fatua L) با سه رقم گندم (.Triticum aestivum L) در شرايط گلخانه: اثرات تراكم گياهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رقابت يولاف وحشي (.Avena fatua L) با سه رقم گندم (.Triticum aestivum L) در شرايط گلخانه: اثرات تراكم گياهي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله مداخله
مقاله علف هاي هرز
مقاله يولاف وحشي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآذر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غديري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رقابت يولاف وحشي با سه رقم گندم زمستانه، آزمايشي در گلخانه اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با استفاده از سري هاي جايگزيني شامل سه تکرار بود. کل عملکرد نسبي(RYT)  در کليه ارقام مورد مطالعه و در کليه نسبت هاي مخلوط کمتر و يا در حدود يک بود که نشان داد يولاف وحشي و گندم بر سر منابع مشترکي با يکديگر رقابت مي کنند. در رقم کراس آزادي و نيک نژاد، ضريب انبوهي نسبي (RCC)  گندم به يولاف وحشي و يولاف وحشي به گندم با يکديگر برابر بود که مشابهت در توانايي رقابتي بين دو گونه را ثابت مي کند. RCC يولاف وحشي نسبت به رقم داراب ۲ مهاجم تر بودن آن نسبت به رقم ياد شده را نشان داد. در هر سه رقم مورد مطالعه با افزايش تعداد بوته يولاف وحشي در هر گلدان، ارتفاع و سطح برگ نهايي کاهش يافت. ارتفاع نهايي در کليه ارقام و در نسبت هاي ۱:۳ (۱ بوته گندم و ۳ بوته يولاف وحشي) و ۲:۲ با نسبت ۴:۰ (۴ بوته گندم) از نظر آماري معني دار بود. سطح برگ در ارقام کراس آزادي، نيک نژاد و داراب ۲ به ترتيب ۵، ۱۰ و ۱۲درصد کاهش يافت و اين کاهش ها از نظر آماري معني دار بود. هنگامي که تعداد بوته يک گونه کاهش و يا افزايش يافت وزن خشک گونه ديگر نيز افزايش و يا کاهش نشان داد (دو گونه نسبت عکس با يکديگر داشتند) و در رقم داراب ۲ مجموع وزن خشک دو گونه نسبت به دو رقم ديگر کاهش بيشتري را نشان داد. تعداد سنبله گندم و پانيکول يولاف وحشي و همچنين وزن هزاردانه دو گونه با افزايش تراکم يک گونه کاهش معني داري يافت. با افزايش و يا کاهش تراکم دو گونه عملکرد دانه نيز به ترتيب کاهش و افزايش يافت و مجموع عملکرد رقم داراب ۲ و يولاف وحشي کاهش بيشتري از دو رقم ديگر داشت. در نسبت هاي ۱:۳ و ۲:۲ رقابتي بين يولاف وحشي و گندم از نظر عملکرد دانه وجود نداشته است. در کليه نسبت ها در اين آزمايش اعداد سمت چپ و راست به ترتيب مربوط به تراکم گندم و راست تراکم يولاف وحشي است

© حقوق سایت محفوظ است