۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله راهبردهاي کنترل فکر و رگه اضطراب: پيش بيني کننده هاي نگراني بيمارگون در نمونه غير باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي کنترل فکر و رگه اضطراب: پيش بيني کننده هاي نگراني بيمارگون در نمونه غير باليني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگراني بيمارگون
مقاله راهبردهاي كنترل فكر
مقاله رگه اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي برزكي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه :اين پژوهش با هدف تعيين رابطه رگه اضطراب و راهبردهاي کنترل فکر با نگراني بيمارگون انجام شد.
روش: گروه نمونه از ۱۴۶ دانشجو تشکيل شده است که به شيوه خوشه اي چندمرحله اي تصادفي از ميان دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب شدند. آزمودني ها سه پرسشنامه را تکميل کردند: پرسشنامه راهبردهاي کنترل فکر، پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا و فرم رگه از سياهه حالت – رگه اضطراب اسپيلبرگر. داده ها با استفاده از روش هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: بين راهبردهاي خودتنبيهي و کنترل اجتماعي با نگراني بيمارگون رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بين حواسپرتي با نگراني بيمارگون رابطه منفي و معنادار وجود دارد. بين رگه اضطراب و نگراني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. رگه اضطراب، خودتنبيهي، کنترل اجتماعي و حواسپرتي مجموعا ۴۵ درصد از واريانس نگراني بيمارگون را پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: رگه اضطراب نسبت به راهبردهاي کنترل فکر از توانايي بهتري براي پيش بيني نگراني بيمارگون برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است