۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۹۰ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مامايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مطالعه و يادگيري
مقاله نگرش
مقاله انگيزش
مقاله دانشجويان مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: خديوزاده طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش راهبردهاي مطالعه و يادگيري در پيشرفت تحصيلي و فقدان اطلاعات در مورد راهبردهاي مورد استفاده دانشجويان مامايي، هدف از انجام اين پژوهش تعيين راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال ۱۳۸۱ مي باشد. در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۱۵۳ دانشجوي رشته مامايي شاغل به تحصيل در سال ۱۳۸۱ انتخاب شدند. راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان با استفاده از پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري تاليف شده توسط وين اشتين و همکاران بررسي شد. اين پرسشنامه يک ابزار تشخيصي شامل ۱۰ حيطه نگرش، انگيزش، کنترل وقت، اضطراب، تمرکز، انتخاب ايده اصلي، راهنماي مطالعه، پردازش اطلاعات خودآزمايي و راهبردهاي آزمون مي باشد. اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي بوسيله پرسشنامه جمع آوري شد. در پردازش داده ها از آمار توصيفي استفاده شد. ميانگين نمرات کسب شده از مقياس هاي پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري به اين شرح بود: نگرش ۲۸٫۵۸±۵٫۸، انگيزش ۲۵٫۶۸±۴٫۶۳، کنترل وقت ۲۲٫۹±۴٫۸۹، کنترل اضطراب ۲۹٫۵۷±۵٫۸۱، تمرکز ۲۶٫۸۶±۵٫۸، راهنماي مطالعه ۲۹٫۵۲±۴٫۹، انتخاب ايده اصلي ۱۸٫۷۵±۳٫۲۱، پردازش اطلاعات ۲۵٫۳۳±۵٫۴۹، خودآزمايي ۲۴٫۱±۵٫۵۱، راهبردهاي آزمون۲۹٫۱۴±۶٫۲۲ . نمرات دانشجويان در نگرش معادل صدک ۲۰، در انگيزش معادل صدک ۱۵ و در ساير راهبردها بين صدک ۴۰ تا ۸۰ نمرات جدول هنجاري دانشجويان آمريکا بود. با توجه به پايين بودن ميزان نگرش و انگيزش دانشجويان، بررسي عوامل موثر بر اين راهبردها، آموزش و اصلاح راهبردهاي مطالعه و يادگيري به منظور افزايش توان يادگيري دانشجويان و تهيه جدول هنجاري راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان ايراني به عنوان ملاکي براي ارزشيابي نتايج حاصل از پرسشنامه پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است