۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله رابطه هوش هيجاني و رضايت از تحصيل در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني و رضايت از تحصيل در دانش آموزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت از تحصيل
مقاله تفاوت هاي جنسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقايسه هوش هيجاني و مولفه هاي آن (درک هيجان، کنترل هيجان، مهارت هاي اجتماعي و خوش بيني) با رضايت از تحصيل در دانش آموزان دختر و پسر بود.
روش: ۳۸۶ دانش آموز از دبيرستان هاي شهر شيراز به شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي هوش هيجاني و رضايت از تحصيل را تکميل کردند. داده هاي بدست امده با روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون
t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج پژوهش حاکي از ارتباط مثبت بين هوش هيجاني و رضايت از تحصيل است. تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که از مولفه هاي هوش هيجاني، دو مولفه درک هيجان و خوش بيني پيش بيني کننده مثبت و معنادار رضايت از تحصيل مي باشند. همچنين نمره کل هوش هيجاني، نمره مولفه درک هيجان و نمره کل رضايت از تحصيل در دختران بيشتر از پسران بود.
نتيجه گيري: هوش هيجاني به ويژه مولفه خوش بيني بيشترين سهم را در پيش بيني رضايت از تحصيل ايفا مي کند. علاوه بر اين، وجود تفاوت در هوش هيجاني و رضايت از تحصيل دانش آموزان دختر و پسر لزوم توجه متوليان تعليم و تربيت را به تفاوت هاي جنسيتي آشکار مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است