۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رابطه نگرش مديران صنايع نسبت به علوم رفتاري با رشته تحصيلي، سابقه خدمت و ميزان آشنايي آنان با علوم فوق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه نگرش مديران صنايع نسبت به علوم رفتاري با رشته تحصيلي، سابقه خدمت و ميزان آشنايي آنان با علوم فوق
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش به علوم رفتاري
مقاله آشنايي با علوم رفتاري
مقاله رشته تحصيلي مديران
مقاله سابقه خدمت مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تأثير نگرش در رفتار در عملكرد مديران، پژوهش حاضر به بررسي رابطه نگرش مديران صنايع استان اصفهان نسبت به علوم رفتاري مهم در فاصله سالهاي ۷۹-۱۳۷۷ اختصاص يافته است. مرور پژوهشها بيانگر اهميت هر دو مبحث مديريت و نگرش بود، ولي مرور مزبور فقدان تحقيقات مشابه، چه در ايران و چه در ساير كشورها، را نيز نشان داد. بر همين اساس، پرسشنامه محقق ساخته اي براي سنجش نگرش مديران نسبت به علوم رفتاري به همراه دو پرسشنامه ديگر تنظيم گرديد. پايايي و روايي پرسشنامه در مرحلة مقدماتي تحقيق مورد سنجش و تأييد قرار گرفت و سپس پرسشنامه ها اجرا گرديد.
جامعة آماري پژوهش را كليه مديران صنايع استان در نيمه اول سال ۱۳۷۹، و نمونه مورد بررسي را مديران مراكز صنعتي داراي حداقل يكصد نفر كارمند يا كارگر، تشكيل داد. پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده است. داده هاي توصيفي مربوط به ۱۲۴ نفر از مديران كه پرسشنامه ها را تكميل و اعاده كرده بودند مورد محاسبه قرار گرفت. تحليل داده ها در رابطه با يافته هاي جانبي و به ويژه سه فرضية اصلي پژوهش انجام پذيرفت. بررسي فرضيه اول، بيانگر وجود تفاوت معني دار بين نگرش مديران فارغ التحصيل رشته هاي دانشگاهي مديريت با مهندسي – فني (۰٫۰۵=α) و همچنين بين نگرش مديران فارغ التحصيل رشته هاي دانشگاهي مديريت با مديران ديپلمه بود (۰٫۰۱=α). فرضيه دوم تحقيق تأييد نشد؛ بنابراين، نگرش متفاوت مديران داراي سوابق خدمت و مديريت متفاوت مورد تأييد قرار نگرفت. آزمون فرضيه سوم، بيانگر وجود نگرش متفاوت مديراني بود كه ميزان آشنايي آنان با علوم رفتاري متفاوت بود. در راستاي يافته هاي اصلي پژوهش، محدوديتهاي تحقيق و همچنين پيشنهادهاي سودمند براي پژوهشگران و مسؤولان، مديران، و برنامه ريزان ارائه گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است