۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله رابطه ميان مصرف انرژي و توسعه مالي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ميان مصرف انرژي و توسعه مالي در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژي
مقاله توسعه مالي
مقاله جمعيت شهرنشين
مقاله شکست ساختاري
مقاله آزمون ريشه واحد زيوت- اندريوز
مقاله آزمون هم انباشتگي گريگوري- هانسن
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انرژي به عنوان يکي از مهم ترين عوامل توليد و هم چنين يکي از ضروري ترين محصولات نهايي، جايگاه ويژ ه اي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها داراست، توسعه مالي نيز به عنوان يکي از عوامل موثر بر رشد اقتصادي شناخته شده است که مي تواند از راه هاي مختلف بر مصرف انرژي تاثيرگذار باشد. در اين مقاله رابطه علي کوتاه مدت و بلند مدت ميان مصرف انرژي، توسعه مالي، توليد ناخالص داخلي سرانه و جمعيت شهرنشين در ايران، بر اساس مدل ARDL و در چارچوب مدل VECM طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۰ مورد بررسي قرار گرفته است. به دليل احتمال وجود شکست ساختاري در سري هاي زماني از روش زيوت- اندريوز براي آزمون ريشه واحد متغيرها استفاده شده و نتايج نشان داده است که همه متغيرها شرط اوليه مدل ARDL را تامين مي کنند. نتايج آزمون F و آزمون هم انباشتگي گريگوري- هانسن، وجود رابطه بلند مدت ميان متغيرها را تاييد مي کند. نتايج بلندمدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکي از تاثير مثبت توسعه مالي، توليد ناخالص داخلي سرانه و جمعيت شهرنشين بر مصرف انرژي در دوره مورد بررسي است. نتايج آزمون عليت نشان مي دهد که رابطه علي دو طرفه اي ميان توسعه مالي و مصرف انرژي و نيز جمعيت شهرنشين و مصرف انرژي در بلندمدت و هم چنين رابطه علي يک طرفه اي در بلندمدت و کوتاه مدت از توليد ناخالص داخلي سرانه به مصرف انرژي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است