۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله رابطه كميت- شدت پتاسيم در خاك هاي با سطح ويژه متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه كميت- شدت پتاسيم در خاك هاي با سطح ويژه متفاوت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني كميت
مقاله شدت
مقاله ظرفيت بالقوه بافري
مقاله كاتيون هاي آمونيوم
مقاله سديم و پتاسيم
مقاله خاك هاي با سطوح ويژه متفاوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي زاده عفت
جناب آقای / سرکار خانم: عباس منش گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي ناييني سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پتاسيم وظايف فيزيولوژيكي بسيار مهمي را در گياه به عهده دارد و از عناصر غذايي ضروري گياه محسوب مي شود. در ارزيابي قابليت استفاده پتاسيم خاك و مديريت مصرف كود، ايزوترم هاي تبادلي پتاسيم كه از منحني هاي كميت- شدت ناشي مي شوند، اطلاعات مفيدي را ارايه مي كنند. در اين بررسي براي تعيين رابطه كميت- شدت پتاسيم و به دست آوردن پارامترهايي مانند پتاسيم به سهولت قابل تبادل، پتاسيم به سختي قابل تبادل، نسبت فعاليت پتاسيم، نسبت فعاليت پتاسيم در حال تعادل و ظرفيت بالقوه بافري، ۴ تيمار كلريد پتاسيم، كلريد پتاسيم + كلريد آمونيوم، كلريد پتاسيم + مونوفسفات سديم و كلريد پتاسيم + كلريد آمونيوم + مونوفسفات سديم بر روي نمونه هاي خاكي كه از عمق ۳۰-۰ سانتي متري و از سه منطقه سري خاك رحمت آباد (پرديس كشاورزي گرگان)، لورك اصفهان و دهستان صالحان خمين با سطوح ويژه متفاوت تهيه شده بود، اعمال گرديد و با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين جفتي مشاهده شد كه در همه تيمارها، بيش ترين مقدار ظرفيت بالقوه بافري براي خاك پرديس گرگان به دست آمد. اين بيانگر اين است كه وجود رس غالب ايلايت در خاك پرديس، موجب تثبيت شدن پتاسيم در بين لايه ها مي گردد. از بين ۴ تيمار در هر خاك، بيش ترين مقدار ظرفيت بالقوه بافري با تيمار كلريد پتاسيم و كم ترين مقدار آن با تيمار كلريد پتاسيم + كلريد آمونيوم مشاهده شد. تيمار كلريد پتاسيم + مونوفسفات سديم داراي ظرفيت بالقوه بافري بيش تري نسبت به تيمار كلريد پتاسيم + كلريد آمونيوم + مونوفسفات سديم بود. افزايش غلظت نمك سديم در محلول خاك، موجب افزايش غلظت نمك در لايه دوگانه پخشيده الكتريكي و افزايش ظرفيت بالقوه بافري مي گردد. براي مقايسه ميزان قابليت استفاده پتاسيم خاك هاي با سطح ويژه بالا و لايه دوگانه الكتريكي منقطع با خاك هاي با سطح ويژه پايين، غلظت پتاسيم در حالت تعادل ممكن است معيار مناسبي باشد و پيشنهاد مي شود به جاي ظرفيت بافري پتاسيم، همبستگي ميزان پتاسيم قابل استفاده خاك ها با نسبت فعاليت پتاسيم در حال تعادل آن ها بررسي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است