۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله رابطه فرهنگ سازماني و سرمايه فكري در ستاد معاونت سلامت كميته امداد امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۲ در پياورد سلامت از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازماني و سرمايه فكري در ستاد معاونت سلامت كميته امداد امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله سرمايه فكري
مقاله معاونت سلامت كميته امداد امام خميني (ره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پوران
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي اصل ايروان
جناب آقای / سرکار خانم: نظري اصلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه تاثير سرمايه فكري بر فرآيندهاي موجود سازمان، يكي از روش هاي شناخت نقاط ضعف سازمان مي باشد. هدف اصلي اين پژوهش مشاركت در تثبيت سرمايه هاي فكري از طريق بهبود فرهنگ سازماني در بين مديران ستادي معاونت حمايت و سلامت كميته امداد ايران مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي است كه به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه پژوهش را مديران حوزه ستادي معاونت حمايت و سلامت كميته امداد خميني (ره) كشور تشكيل دادند (N=50). ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر سه بخش بود كه مورد روايي و پايايي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۶ و به كمك شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون همبستگي پيرسون انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات مطالعه مديران ارشد و مياني در حيطه فرهنگ سازماني به ترتيب ۵۸٫۳ و ۷۸٫۳ مي باشد. نمره سرمايه فكري در بين مديران پايين از حد متوسط مي باشد ۲٫۲۳) در نهايت بين فرهنگ سازماني و سرمايه فكري در كل مديران مورد مطالعه رابطه معناداري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به وجود رابطه معنادار بين فرهنگ سازماني و سرمايه فكري، بهبود مديريت سرمايه هاي فكري ضروري است و در اين راستا فرهنگ سازماني به عنوان زير ساخت اساسي مطرح است كه باعث بكارگيري مفيدتر و كاراتر نيروي انساني مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است