۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله رابطه عمل به باورهاي ديني با شادكامي و رضايت زناشويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه عمل به باورهاي ديني با شادكامي و رضايت زناشويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمل به باورهاي ديني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله شادكامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين دينداري با شادكامي و رضايتمندي زناشويي انجام گرفت. طرح پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل تمام كادر آموزشي، كاركنان و دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بود. نمونه پژوهش ۲۶۹ آزمودني (۶۲ نفر عضو هيات علمي، ۲۸ نفر از كاركنان و ۱۷۹ دانشجوي متاهل) بود كه به شيوه طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه شادكامي (a=0.90)، پرسشنامه رضايت زناشويي (a=0.92) و آزمون «معبد ۲» (a=0.97) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روشهاي آمار توصيفي از تحليل واريانس يکطرفه (ANOVA)، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده گرديد. تحليل نتايج نشان داد كه بين دينداري با شادكامي و رضايت زناشويي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد (P<0.01). دينداري و سن، پيش بيني كننده هاي مناسبي براي رضايت زناشويي و شادكامي محسوب مي شوند (P>0.05).

© حقوق سایت محفوظ است