۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله رابطه سخت رويي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه سخت رويي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت رويي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله اميد
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمدي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي منيع فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مطالعه رابطه سخت رويي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي بود. براي رسيدن به اين مهم ۳۵۸ نفر (۱۷۱ مرد و۱۸۷ زن) دانشجوي مقطع کارشناسي با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي از دانشگاه اروميه انتخاب شدند. براي سنجش سخت رويي از پرسشنامه ديدگاه هاي شخصي، رضايت از زندگي از مقياس داينر و اميد از مقياس اميد بزرگسالان اسنايدر استفاده گرديد. جهت تحليل نتايج، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسله مراتبي به کار گرفته شد. يافته ها نشان دادند که ميان متغيرهاي سخت رويي و اميد و ميان مولفه هاي تعهد و کنترل سخت رويي با مولفه هاي اميد (کارگزار و گذرگاه) رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. علاوه بر اين، بين سخت رويي و رضايت از زندگي و اميد و رضايت از زندگي رابطه مثبت و معني دار به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد، مولفه کارگزار اميد به تنهايي ۳۱ درصد از تغييرات مربوط به رضايت از زندگي را تبيين مي کند پس از آن متغيرهاي تعهد و گذرگاه به ترتيب بيشترين سهم را داشتند. علاوه بر اين رضايت از زندگي به تنهايي قوي ترين پيش بين در تبيين عملکرد تحصيلي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است