۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله رابطه بين شيمي درماني و عفونت هاي انگلي روده در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين شيمي درماني و عفونت هاي انگلي روده در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل هاي روده اي
مقاله شيمي درماني
مقاله انگل هاي فرصت طلب
مقاله داروهاي مضعف سيستم ايمني
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: افرادي که تحت درمان با داروهاي شيمي درماني هستند، نسبت به افراد عادي درصد بالاتري از آلودگي هاي انگلي را نشان مي دهند. مطالعه حاضر به منظور بررسي وضعيت آلودگي به انگل هاي روده اي در افراد سرطاني تحت شيمي درماني و افراد سرطاني که تحت شيمي درماني قرار نگرفته بودند در مقايسه با افراد سالم انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مورد – شاهدي، سه گروه از افراد انتخاب شدند. گروه اول، ۲۵۰ نفر مبتلا به سرطان و تحت شيمي درماني بودند که حداقل يک ماه از شروع شيمي درماني آنها گذشته بود. گروه دوم ۲۵۰ نفر از افراد سالم و فاقد سرطان و گروه سوم ۱۰۰ نفر از افراد سرطاني بودند که تحت شيمي درماني و يا پرتو درماني قرار نداشتند.
از هر کدام از افراد فوق يک نمونه مدفوع گرفته شد. نمونه ها به روش تهيه گسترش مستقيم (براي نمونه هاي اسهالي) و روش تغليظ فرمالين – اتر (براي تمام نمونه ها) مورد مطالعه ميکروسکوپي از نظر انگل هاي روده اي (کرم ها و تک ياخته ها) قرار گرفتند. به منظور بررسي وجود اووسيست کريپتوسپوريديوم، از هر نمونه يک اسلايد تهيه و به روش زيل نلسون رنگ آميزي شد.
يافته ها: فراواني آلودگي هاي انگلي روده در گروه اول %۲۴٫۸ و در گروه دوم %۳۳٫۶ و در گروه سوم، ۲۸% بود که از نظر آماري بين سه گروه اختلاف معني دار مشاهده نشد (p=0.09). در بررسي آلودگي به انواع انگل هاي روده اي و مقايسه آن در سه گروه، آلودگي به ژيارديا لامبليا در گروه اول و آنتامبا هارتماني در گروه دوم، به طور معني داري بالاتر بود (p=0.04). درصد آلودگي به ساير انگل ها در سه گروه ياد شده اختلاف معني دار نداشت. در بررسي کلي آلودگي انگلي در سه گروه، شايع ترين انگل ها به ترتيب، بلاستوسيس تيس هومينيس %۱۲٫۸، آنتامبا کلي %۱۱٫۷ و ژيارديا لامبليا %۴٫۳ بود. آلودگي به کريپتوسپوريديوم در هيچ يک از گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر خلاف فرضيه ما، شيوع کلي آلودگي هاي انگلي روده اي در سه گروه اختلاف معني دار نداشت. ممکن است داروهاي به کار رفته در شيمي درماني بر روي انگل ها هم اثر بازدارنده داشته و از رشد آنها جلوگيري کرده و يا آنها را از بين ببرند. از طرفي ممکن است افراد سرطاني با وجود سيستم ايمني ضعيف شده، به علت مواجهه کمتر با آلودگي هاي انگلي در اثر مراقبت هاي ويژه ميزان آلودگي انگلي را به ميزان کمتر از حد انتظار نشان دهند.

© حقوق سایت محفوظ است