۱۳۹۵-۰۵-۰۶

مقاله رابطه بين سبک هاي فرزندپروري، دلبستگي و تعهد زناشويي در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک هاي فرزندپروري، دلبستگي و تعهد زناشويي در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي فرزندپروري
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله تعهد زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي ورزنه ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سبک فرزندپروري، دلبستگي و تعهد زناشويي در دانشجويان زن متاهل انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه پژوهش دانشجويان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبايي در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ بودند که نمونه مورد نظر شامل ۱۲۰ دانشجوي متاهل بود که به گونه در دسترس از اين جامعه انتخاب گرديدند و ابزارهاي پژوهش بين آنها توزيع گرديد و تکميل شد. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه هاي اقتدار والديني (فرم پدر و فرم مادر)، سبک دلبستگي و تعهد زناشويي است. براي تحليل داده هاي بدست آمده از پژوهش از روش همبستگي استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که بين سبک فرزندپروري و دلبستگي به صورت کلي رابطه وجود دارد به اين ترتيب فرضيه نخست تاييد گرديد. همچنين، نتايج حاکي از اين بود که به صورت کلي بين سبک دلبستگي و تعهد زناشويي رابطه معنادار وجود ندارد بنابراين، فرضيه دوم به صورت کلي رد شد. همچنين، بين سبک فرزندپروري و تعهد زناشويي به صورت کلي رابطه معنادار يافت گرديد و از اين رو، فرضيه سوم پژوهش تاييد گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است