۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله رابطه بين راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و مشکلات هيجاني با توجه به عوامل فردي و خانوادگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و مشکلات هيجاني با توجه به عوامل فردي و خانوادگي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان
مقاله مشکلات هيجاني
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله خصومت
مقاله حساسيت بين فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان اثرات قابل توجهي بر هيجاناتي که هر فرد تجربه مي کند دارند. هدف از اين پژوهش، مطالعه رابطه بين راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و مشکلات هيجاني (افسردگي، اضطراب، خصومت و حساسيت بين فردي) با توجه به عوامل فردي و خانوادگي است.
روش: در اين مطالعه همبستگي، از بين دانشجويان دانشگاه اصفهان ۳۰۰ نفر که در رشته هاي مختلف تحصيل مي كردند، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. دو آزمون راهبردهاي شناختي تنظيم هيجانCERQ  و آزمون SCL-90 به همراه فرم اطلاعات دموگرافيک روي گروه نمونه اجرا شد. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و همچنين ضريب همبستگي پيرسون، همبستگي زيربنايي و رگرسيون گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: نشان دادند که دو راهبرد شناختي تنظيم هيجان، از جمله، مصيبت بار تلقي کردن و نشخوار فکري، مي توانند پيش بيني کننده مشکلات هيجاني باشند. به علاوه، از بين عوامل فردي و خانوادگي، وجود استرس اخير در زندگي دانشجويان با تمامي مشکلات هيجاني و وجود حوادث شديد در زندگي فردي با خصومت رابطه دارد.
نتايج: نتيجه اي كه از اين پژوهش به دست آمد اين بود كه با توجه به يافته هاي تحقيق حاضر، حذف راهبردهاي غير موثر و آموزش راهبردهاي موثر تنظيم شناختي هيجان بهتر است بعنوان بخشي از مداخله در مشکلات هيجاني مدنظر قرار گرفته شود.

© حقوق سایت محفوظ است