۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله رابطه بين دوره نگهداري سهام با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بين دوره نگهداري سهام با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره نگهداري سهام
مقاله اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
مقاله نوسانات بازده سهام
مقاله ارزش بازار شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رسائيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک و اندازه گيري عوامل موثر بر دوره نگهداري سهام، در ارزيابي ساختارهاي مختلف بازار سرمايه از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. نتايج برخي از پژوهش هاي خارجي بيانگر وجود رابطه بين دوره نگهداري سهام با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت است. هدف اين پژوهش نيز بررسي رابطه بين دوره نگهداري سهام با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
در راستاي اين هدف تعداد ۱۱۰ شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نياز آن ها براي دوره ۹ ساله مورد تحقيق (۸۱-۸۹) در دسترس بود، انتخاب گرديد. در اين پژوهش دوره نگهداري سهام به عنوان متغير وابسته و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش داده هاي تابلويي استفاده شده است.
يافته هاي پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت بين ارزش بازار و دوره نگهداري سهام مي باشد. همچنين تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است که هيچ گونه رابطه معني داري بين نوسانات بازده سهام و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام با دوره نگهداري سهام شرکت هاي نمونه در دوره مورد بررسي وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است