۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله رابطه بين تيپ شخصيتي D و مولفه هاي آن با سلامت عمومي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بين تيپ شخصيتي D و مولفه هاي آن با سلامت عمومي در دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ شخصيتي D
مقاله هيجان پذيري منفي
مقاله بازداري اجتماعي
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنيا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعيين تفاوت ميان دانشجويان با و بدون تيپ شخصيتي D از نظر سلامت عمومي انجام شد.
روش: اين مطالعه در قالب يک طرح پيمايشي و به صورت مقطعي در مورد ۲۴۸ نفر از دانشجويان دانشگاه يزد انجام شد. اين دانشجويان با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب از هفت گروه آموزشي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه سلامت عمومي
(GHQ) و پرسشنامه تيپ شخصيتي D (TDPQ) بود.
يافته ها: تفاوت معناداري ميان پاسخگويان با تيپ شخصيتي
D و دانشجويان با تيپ شخصيتي غير D از نظر سلامت عمومي به طور کلي و از نظر مولفه هاي علايم جسماني، اضطراب و بيخوابي، نارسايي در عملکرد اجتماعي و افسردگي شديد وجود داشت. تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي نشان داد که مولفه هاي هيجان پذيري منفي و بازداري اجتماعي از سازه تيپ شخصيتيD ، ۳٫۷ درصد از واريانس متغير سلامت عمومي را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: تيپ شخصيتي
D ، سازه اي بسيار نيرومند در تبيين و پيش بيني سلامت عمومي دانشجويان است. لذا مي توان از نتايج اين پژوهش به منظور اقدامات مداخله اي براي تقويت سلامت عمومي افراد استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است